Provinciale Staten stellen Regionaal Waterprogramma vast

Provinciale Staten van Groningen hebben het Regionaal Waterprogramma vastgesteld. Het concept Regionaal Waterprogramma lag van 20 december 2023 tot 31 januari 2024 ter inzage. In deze periode hebben wij drie zienswijzen ontvangen.

Provinciale Staten stellen Regionaal Waterprogramma vast

Provinciale Staten van Groningen hebben het Regionaal Waterprogramma vastgesteld. Het concept Regionaal Waterprogramma lag van 20 december 2023 tot 31 januari 2024 ter inzage. In deze periode hebben wij drie zienswijzen ontvangen.

De provincie heeft de zienswijzen verwerkt in een zogeheten Nota van zienswijzen. Naar aanleiding van de zienswijzen is het Regionaal Waterprogramma niet aangepast. Wel is de naam gewijzigd naar Programma Water 2024 ( PDF-bestand, 5 MB).

Nieuw Waterbeleid

Het Programma Water 2024 is gebaseerd op onze huidige Omgevingsvisie. In de Omgevingsvisie staat het integrale beleid voor de fysieke leefomgeving voor de lange termijn. Hierbij gaat het vooral over de samenwerking tussen thema's als energie, economie, water, milieu, natuur, landbouw en mobiliteit. Inmiddels werken we aan een nieuwe Omgevingsvisie, waarin straks ook nieuw waterbeleid komt. De provincie denkt momenteel na over dit nieuwe waterbeleid en hoe we dat straks concreet gaan uitwerken in een volgend Programma Water 2025. Om dit denkproces te helpen, hebben we een bouwstenendocument ( PDF-bestand, 2 MB) opgesteld. In dit bouwstenendocument beschrijven we de huidige en nieuwe wateropgaven en de lopende ontwikkelingen.

Meedenken over het volgende Programma Water

Heeft u vragen, of wilt u meedenken over het volgende Programma Water 2025? Dan kunt u contact opnemen met Marloes Luitwieler, projectleider van het team Beleid Water van de provincie Groningen, via teambelwat@provinciegroningen.nl of 050-3164911.