Plan voor meer biodiversiteit in de Gronings-Drentse Veenkoloniën

Plan voor meer biodiversiteit in de Gronings-Drentse Veenkoloniën

Overheden en boeren gaan zich inzetten voor meer biodiversiteit in de Gronings-Drentse Veenkoloniën. Dat kan door het landschap anders in te richten en te beheren. Verschillende partijen, zoals overheden, boeren en particulieren hebben een plan opgesteld om het landschap verder te ontwikkelen. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om sloten en oevers, bermen, akkerranden, bos en erven in en rond het boerenlandschap.

(vlnr: Gedeputeerde Henk Jumelet van de provincie Drenthe, Programma-manager Peter Gelling Agenda voor de Veenkoloniën en gedeputeerde Johan Hamster van de provincie Groningen.)

Ecologisch beheer

Het landschap wordt beheerd door boeren, overheden en particulieren. Door bijvoorbeeld bermen of slootkanten minder vaak te maaien, krijgen kruiden de kans om te bloeien en kunnen insecten en kleine dieren overleven. Door dit ecologische beheer kan de natuur zich meer ontwikkelen. 

Uniek gebied

De Veenkoloniën is een uniek gebied met goed bewaard gebleven landschapsstructuren. Het landschap met historische diepen, kanalen, sloten en akkerranden biedt mogelijkheden om de biodiversiteit te verbeteren. Hier kunnen dieren schuilen en zich verplaatsen. Door de ontwikkeling van het landschap te koppelen aan plannen voor de landbouw kan de biodiversiteit worden vergroot. Bij de ontwikkeling van het landschap wordt gekeken naar bomen en planten die in het landschap passen. 

Landschap versterken

In het plan 'Ontwikkelkaders groenblauwe dooradering in de Veenkoloniën' staan de elementen die bij het landschap horen. Verder staat hierin hoe overheden, agrarische verenigingen of collectieven het landschap kunnen versterken en het beheer van de natuur kunnen verbeteren. Daarbij gaat het vooral om bermen en akkerranden, water en waterkanten en het toevoegen van struiken.  

Ecologisch beheer

De gemeenten Stadskanaal en Aa en Hunze zijn al begonnen met proeven om te werken volgens ecologische principes. Met de betrokken partijen wordt getest hoe een ander beheer de biodiversiteit kan vergroten. Waterschap Hunze en Aa’s beheert zijn bermen en oevers al ecologisch.  

Meer informatie

Lees meer in het rapport 'Ontwikkelkaders voor groenblauwe dooradering in de Veenkoloniën' of kijk op www.regiodealnatuurinclusievelandbouw.nl.