Overheden werken samen aan gastvrije en aantrekkelijke waterprovincie

Overheden werken samen aan gastvrije en aantrekkelijke waterprovincie

De provincie en Groninger gemeenten gaan de komende vier jaar intensiever samenwerken om de waterrecreatie in Groningen te verbeteren. De overheden willen een betere afstemming van brugbedieningstijden tijdens het vaarseizoen, voldoende aanlegplekken voor boten en meer aandacht voor recreatie en voorzieningen langs de vaarroutes. 

Ondertekening intentieverklaring door Mirjam Wulfse en Erich Wünker

Dat staat in de intentieverklaring ( PDF-bestand, 410 KB) die woensdag 8 maart werd ondertekend door gedeputeerde Mirjam Wulfse en Erich Wünker (voorzitter vrijetijdseconomie Vereniging van Groninger gemeenten). 

Regie

In de provincie Groningen zijn verschillende partijen verantwoordelijk voor het beheer van vaarwegen. Duidelijke afspraken en regels over het beheer en onderhoud zijn daarom nodig om de varende bezoekers een gastvrij Groningen te kunnen bieden. Voor meer regie op waterrecreatie is onlangs een kwartiermaker aangesteld door de provincie. 

Vaarroutes

In Groningen zijn veel themaroutes voor de recreatievaart en fiets- en wandelroutes langs het water. Die routes kunnen aantrekkelijker en klantvriendelijker worden aangeboden, voor alle doelgroepen en zeker ook digitaal. Deze routes kunnen nu nog beter gecombineerd worden met onze natuur, cultuur, erfgoed, toeristische bedrijven en evenementen en worden de economie, leefbaarheid en brede welvaart versterkt. 

Potentie

Waterrecreatie in onze provincie heeft potentie, maar krijgt tot nu toe onvoldoende aandacht, volgens Mirjam Wulfse. Een betere en nauwere samenwerking is nodig om van Groningen een gastvrije en aantrekkelijke waterprovincie te maken. Met deze intentieverklaring wordt de eerste stap gezet naar een provincie waar het op en langs het water goed recreëren is. Deze verklaring is een groeimodel waarbij hopelijk op termijn meer partijen, zoals de waterschappen en belangenverenigingen, zullen aanhaken.