Ontwerpbesluiten windpark Eemshaven-West en bedrijventerrein Oostpolder ter inzage

De ontwerpbesluiten voor het toekomstige windpark Eemshaven-West en voor het bedrijventerrein Oostpolder liggen van 21 december 2023 tot en met 31 januari 2024 ter inzage. In deze periode kan iedereen reageren op de voorgenomen besluiten. Op woensdag 17 januari is er een gezamenlijke inloopbijeenkomst in Hotel Ekamper in Roodeschool.

Ontwerpbesluiten windpark Eemshaven-West en bedrijventerrein Oostpolder ter inzage

De ontwerpbesluiten voor het toekomstige windpark Eemshaven-West en voor het bedrijventerrein Oostpolder liggen van 21 december 2023 tot en met 31 januari 2024 ter inzage. In deze periode kan iedereen reageren op de voorgenomen besluiten. Op woensdag 17 januari is er een gezamenlijke inloopbijeenkomst in Hotel Ekamper in Roodeschool.

Ontwerpbesluiten Windpark Eemshaven-West

Voor windpark Eemshaven-West stelt de provincie voor het gehele gebied één inpassingsplan (PiP) vast. De provincie kiest voor een opstelling van 24 windturbines in vier rijen. Leidend daarin zijn de in het voortraject gekozen uitgangspunten voor landschap, leefomgeving en energieopbrengst. Vattenfall, Stichting Eemswind en Energie Coöperatie Oudeschip en Omstreken (ECOO) zijn initiatiefnemers van het windpark.

De terinzagelegging gaat over het Provinciaal Inpassingsplan Windpark Eemshaven-West en over de vergunningen.

Bekijk de documenten die tenzage liggen op onze website of op  www.ruimtelijkeplannen.nl.

Bedrijventerrein Oostpolder

Het ontwerp Provinciaal Inpassingsplan Bedrijventerrein Oostpolder gaat over de bestemming en de daarbij horende gebruiks- en bouwmogelijkheden van de gronden in de Oostpolder. Het plan bestaat uit een planologische regeling om de gebruiks- en bouwmogelijkheden van het beoogde bedrijventerrein Oostpolder vast te leggen.

De terinzagelegging gaat over het Provinciaal Inpassingsplan en Project-MER, over het ontwerp Exploitatieplan en het besluit Veiligheidscontour.

Bekijk de documenten op www.hetdigitalediggelschip.nl en op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Stukken inzien

De documenten zijn tijdens kantoortijden ook in te zien op de volgende locaties:

  • het provinciehuis in Groningen (Sint Jansstraat 4, 9712 JN Groningen), zonder afspraak.
  • het gemeentehuis van de gemeente Het Hogeland in Uithuizen (Hoofdstraat-West 1, 9981 AA Uithuizen), op afspraak, via 088 - 345 88 88.
  • het kantoor van het waterschap Noorderzijlvest (Stedumermaar 1, 9735 AC Groningen), op afspraak, via 050 304 8911. (alleen ontwerpbesluiten Windpark Eemshaven-West)
  • het gemeentehuis Delfzijl in de gemeente Eemsdelta (Johan van den Kornputplein 10, 9934 EA Delfzijl): op afspraak, via 140596 of mail: gemeente@eemsdelta.nl (alleen ontwerpbesluiten bedrijventerrein Oostpolder)

Zienswijze indienen

Tot en met 31 januari kan iedereen reageren op de plannen, dat heet formeel een zienswijze indienen. Voor Windpark Eemshaven-West kan dit per brief bij de provincie Groningen, postbus 610, 9700 AP Groningen of per e-mail naar eemshaven-west@provinciegroningen.nl. Vermeld in uw brief of e- mail uw naam, adres en woonplaats en zet bovenaan uw brief of e-mail bij onderwerp: 'zienswijze ontwerpbesluiten Windpark Eemshaven-West',

Voor de Oostpolder kan dit per brief aan het hierboven genoemde postadres of per e-mail naar oostpolder@provinciegroningen.nl. Vermeld in uw brief op e-mail uw naam, adres en woonplaats en zet bovenaan bij onderwerp 'zienswijze ontwerpbesluit PIP Bedrijventerrein Oostpolder', 'ontwerp Exploitatieplan Oostpolder' of 'ontwerp besluit Veiligheidscontour Oostpolder'.

Gezamenlijke inloopbijeenkomst op 17 januari

Tegelijkertijd met de terinzagelegging van Windpark Eemshaven-West en Oostpolder, legt de gemeente Het Hogeland ook het besluit Hogere waarden Wet geluidshinder en het ontwerp bestemmingsplan Eemshaven ter inzage. Deze documenten vindt u vanaf 22 december 2023 op www.officielebekendmakingen.nl.

Omdat alle documenten die ter inzage liggen te maken hebben met de Eemshaven en omgeving, organiseren de provincie en gemeente één inloopmoment. Tijdens deze bijeenkomst zijn alle plannen en besluiten te bekijken. Ook zijn er deskundigen aanwezig om vragen te beantwoorden.

Deze inloopbijeenkomst is op 17 januari 2024 in Hotel Ekamper, Radsweg 12, Roodeschool. Tussen 15:00 uur en 17:30 uur en van 18:30 uur tot 21:00 uur. Vooraf aanmelden is niet nodig.

Verdere procedure

De provincie neemt de ingekomen zienswijzen mee bij het opstellen van de definitieve besluiten en geeft in een antwoordnota een reactie. Ook vraagt de provincie Groningen advies van de Commissie m.e.r. Op basis van de zienswijzen en de adviezen wordt het definitieve inpassingsplan gemaakt.