Meldingen in Groningen legaal na uitspraak over stikstofberekening

Meldingen in Groningen legaal na uitspraak over stikstofberekening

De Raad van State heeft 5 april bepaald dat de afstand waarop de stikstofdepositie van een project moet worden berekend, begrenst mag worden op 25 kilometer. Rekenen tot 25 kilometer gebeurde al vanaf 2022 maar het was tot nu toe onduidelijk of dit juridisch stand zou houden. Omdat het een uitspraak is van de hoogste Nederlandse bestuursrechter, de Raad van State, is tegen deze uitspraak geen beroep mogelijk. Voor Groningen heeft de uitspraak een aantal flinke gevolgen, onder meer voor 29 PAS-melders die legaal zijn verklaard.

De uitspraak betekent overigens niet dat hier niets hoeft te worden gedaan aan de neerslag van stikstof buiten de 25 kilometer-grens. Deze zogenaamde depositie maakt deel uit van de nationale stikstofneerslag en het is onder anderen aan de overheid, waaronder de provincie Groningen, om de uitstoot van stikstof te verminderen en maatregelen te nemen om verslechtering van natuur tegen te gaan.

Gevolgen uitspraak

Een deel van het Gronings grondgebied ligt op grotere afstand dan 25 kilometer van stikstof overbelaste Natura 2000-gebieden, het gaat om de gebied rond de Eemshaven en Delfzijl (zie kaart ( PDF-bestand, 287 KB)). In deze zone kan de stikstofuitstoot voor projecten niet meer leiden tot vergunningplicht. 

Gelegaliseerd

In Groningen zijn 29 meldingen definitief legaal geworden, het gaat hier om de zogenaamde PAS-melders. Voor een onbekend aantal vrijgestelde bedrijven (met deposities tussen 0,05 en 0,005 mol/N/ha/j) en interimmers geldt hetzelfde. Interimmers zijn bedrijven zonder natuurvergunning die gestart of uitgebreid zijn na het van kracht worden van de beschermingsbepalingen van de Habitatrichtlijn. 

Zonder natuurvergunning

Het aantal bedrijven zonder natuurvergunning wordt geschat op enkele honderden. Maar omdat deze bedrijven zich nooit hebben gemeld, weet de provincie niet om hoeveel het gaat. Deze ondernemers kunnen op de kaart de zone buiten de 25 kilometer ( PDF-bestand, 287 KB) bekijken. Mocht twijfel bestaan dan wordt geadviseerd een Aerius berekening uit te voeren. 

Verwachting

Daarnaast speelt een aantal juridische procedures tegen bedrijven in de Eemshaven en Oosterhorn. Het is onze verwachting dat stikstof voor deze bedrijven geen negatieve juridische gevolgen meer zal hebben, gelet op de uitspraak.

Bekijk voor een toelichting op de uitspraak van de Raad van State ook het filmpje.