GS: 'Geen sprake van onrechtmatigheden rondom totstandkoming Dubbele Dijk'

Er is geen sprake van onrechtmatigheden rondom de totstandkoming van het proefproject Dubbele Dijk. Dat stellen Gedeputeerde Staten in hun bestuurlijke reactie op het rapport van de Noordelijke Rekenkamer. Het college kan zich deels vinden in de conclusies van de Noordelijke Rekenkamer in het onderzoek naar de erfpachtconstructie van de Dubbele Dijk. Gedeputeerde Staten willen wel lering trekken over het gevolgde proces en nemen de aanbevelingen van de rekenkamer over.

dubbele dijk

 

Marktconforme pachtprijs

Gedeputeerde Staten erkennen dat ze in 2016 een robuustere onderbouwing hadden moeten laten maken om de grondwaarde te bepalen. De tijdsdruk en het enthousiasme is destijds ten koste gegaan van de zorgvuldigheid. De provincie heeft de financiële onderbouwing in 2022 alsnog laten maken. Uit dit aanvullend onderzoek blijkt dat de provincie in 2016, op basis van de toen beschikbare informatie, een marktconforme pachtprijs betaald heeft en de grondeigenaar niet bevoordeeld heeft. 

Aanbevelingen en conclusies 

Het rapport laat onder andere zien dat de provincie Groningen op het moment van besluitvorming het risico van staatssteun onvoldoende heeft onderzocht. De aanbevelingen die gedaan worden neemt het college van de Noordelijke Rekenkamer over. Deze helpen om in toekomstige situaties de risico's nog beter in kaart te brengen, wat een afgewogen besluitvorming ten goede komt. Wat betreft de conclusies nemen Gedeputeerde Staten op een aantal punten een andere standpunt in.

Bestuurlijke reactie

Het college geeft in hun reactie onder meer aan dat het Rekenkameronderzoek zich niet alleen baseert op de situatie in 2016, maar ook op huidige kennis en inzichten. Dit geeft volgens Gedeputeerde Staten een onzuiver beeld. "Met de kennis van nu hadden we het besluitvormingsproces anders aangepakt, maar dat wil niet zeggen dat daarmee de uitkomst anders was geweest." 

Een andere conclusie in het rapport van de Noordelijke Rekenkamer is dat grondonteigening juridisch wel mogelijk was. Het college is het daarmee eens, maar geeft aan dat de vraag of juridisch wel of niet onteigend mocht worden, is bij de totstandkoming van het project nooit aan de orde geweest omdat de mogelijkheid tot onteigening vanaf het begin af aan geen optie was. 

Belang project Dubbele Dijk

"Klimaatverandering vraagt om innovatieve ideeën die het land beschermen tegen overstromingen en onze voedselproductie toekomstbestendig maken. De Dubbele Dijk combineert deze doelen met slibinvang en natuurontwikkeling. We hopen van harte dat we met steun van Provinciale Staten dit innovatieve dijkconcept daadwerkelijk in de praktijk kunnen brengen", zegt gedeputeerde Johan Hamster.

Over het rapport

De Noordelijke Rekenkamer presenteerde donderdag 10 november het eindrapport 'Onderzoek naar de erfpachtconstructie Dubbele Dijk'. De vergoeding voor de erfpacht aan de grondeigenaar was voor een aantal fracties van Provinciale Staten aanleiding de Noordelijke Rekenkamer te vragen onderzoek te doen naar de grondtransactie bij de Dubbele Dijk. Het eindrapport staat op 16 november op de agenda van de Provinciale Staten, samen met het voorstel voor het investeringskrediet. De volledige reactie van Gedeputeerde Staten staat in het eindrapport van de Noordelijke Rekenkamer.