Groningen reageert op stikstofplannen kabinet

De provincie Groningen gaat aan de slag met een gebiedsplan waarin de opgaven voor onder meer stikstof, klimaat en waterkwaliteit samenkomen, maar heeft nog wel 10 vragen en voorwaarden voor het Rijk. Een goed en uitgewerkt perspectief voor de landbouw, heldere haalbare doelen en tijdspad, ruimte en middelen zijn bijvoorbeeld randvoorwaardelijk.

Gebiedsplan

Het gebiedsplan moet ervoor zorgen dat de vergunningverlening weer op gang komt en geeft invulling aan een leefbaar platteland met een gezonde natuur en toekomst voor de landbouw. Want Groningen is een landbouwprovincie en het college van de provincie wil dat Groningen dat ook blijft. Dat laten Gedeputeerde Staten in een brief ( PDF-bestand, 241 KB) weten aan het Rijk en in een brief ( PDF-bestand, 257 KB) aan Provinciale Staten. Daarbij vindt de provincie het belangrijk om zelf, in overleg met de betrokkenen in de verschillende gebieden, te bepalen hoe en waar de stikstofreductie te realiseren valt, samen met de andere Europese opgaven rondom water en klimaat. Maar ook als het gaat om provinciale doelen, zoals de veenweidestrategie, biodiversiteit en versterking van akker en weidevogelpopulaties. 

Ook vraagt de provincie het Rijk snel duidelijkheid te geven over onder meer de doelen op het gebied van water en klimaat, een oplossing voor de PAS-melders en regelingen voor agrariĆ«rs die met het leveren van maatschappelijke (groene) diensten hun inkomsten zeker willen stellen. De provincie denkt dat de totaalopgave voor stikstofreductie in Groningen onder voorwaarden haalbaar is en realiseert zich dat er lastige keuzes gemaakt moeten worden. De uitdaging wordt om samen met de agrariĆ«rs, boerenorganisaties, inwoners, natuurorganisaties, waterschappen, industrie, mobiliteitssector, gemeenten en maatschappelijke organisaties invulling te geven aan de opgaven waar we als maatschappij voor staan, wat tegelijkertijd perspectief biedt voor de toekomst. 

Proces

Het college wil het proces de komende tijd zodanig inrichten dat eind december de eerste opzet van het gebiedsplan beschikbaar is. Om daarnaartoe te werken wil de provincie in het najaar van 2022 in gesprek met vertegenwoordigers vanuit verschillende sectoren. Voorafgaand aan die bijeenkomsten worden alle lopende gebiedsprocessen en (wettelijke) opgaven in beeld gebracht, want er gebeurt ook al veel, zoals de aanpak van de veenweideoxidatie. De eerste opzet van het gebiedsplan wordt vervolgens in het voorjaar van 2023 breed gedeeld, zodat het voor iedereen die dat wil mogelijk is er op te reageren. Tot de zomer van 2023 kan dan op gebiedsniveau met belanghebbenden het gesprek worden gevoerd over de nadere uitwerking. Provinciale Staten stellen het plan voor de transitie van het landelijk gebied vast, voordat dit voor 1 juli 2023 bij het Rijk wordt ingediend. Dit is echter wel allemaal afhankelijk van de vraag in hoeverre het Rijk concreet en adequaat de 10 vragen en beantwoordt.