Groningen en Noord-Drenthe aan de slag om gevolgen klimaatverandering te beperken

Groningen en Noord-Drenthe aan de slag om gevolgen klimaatverandering te beperken

Overheidsorganisaties, waterschappen en waterbedrijven in Groningen en Noord-Drenthe (20 organisaties in totaal) stemmen in met de Regionale Klimaatadaptatie Strategie. Dit is een gezamenlijke, gebiedsgerichte aanpak om de regio voor 2050 klimaat- en waterbestendig in te richten en daarmee voor te bereiden op de gevolgen van klimaatverandering. De strategie moet nog worden voorgelegd aan Provinciale Staten van Groningen.

Maatregelen

In de strategie wordt onder meer gesproken over het vasthouden en tijdelijk opslaan van regenwater en het bestrijden van hitte. Ook mogelijkheden om functies te combineren zijn belangrijk, bijvoorbeeld door een zonneakker met een waterberging aan te leggen of biodiversiteit te stimuleren, door meer groen in stedelijk gebied mogelijk te maken. Verder is er aandacht voor onderwerpen als onderzoek naar de betekenis van droogte voor stedelijk gebied, afspraken over klimaatbestendige nieuwbouw, en het vergroten van de bewustwording onder inwoners, over hoe zuinig om te gaan met water en te leven met klimaatveranderingen. 

Risico's 

De betrokken organisaties hebben de risico’s en kwetsbaarheden op een rij gezet. Uit verschillende testen blijkt dat de Gronings-Noord-Drentse regio gevoelig is voor de effecten van hitte, droogte, hevige neerslag en overstromingen. Zo zien we bijvoorbeeld in stedelijk gebied en op de hogere zandgronden gevoeligheid voor hitte en droogte, wat onder meer gevolgen kan hebben voor de gezondheid van mensen. In de laaggelegen gebieden zien we met name gevolgen voor wonen en werken, bij hevige neerslag, met bijbehorend overstromingsgevaar. De risico's en kwetsbaarheden zijn geanalyseerd en besproken. Op basis daarvan is deze strategie bepaald.

Onderdeel van landelijk programma

De Regionale Klimaatadaptatie Strategie is de regionale invulling van het landelijk Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie (2018), dat als doel heeft Nederland klimaat- en waterbestendig in te richten. Met verschillende organisaties wordt vervolgens het gesprek gevoerd om er nadere invulling aan te geven en tot projecten te komen die leiden tot een regionale uitvoeringsagenda. In de werkregio is € 13,1 miljoen uit het landelijke fonds Impulsregeling klimaatadaptatie beschikbaar voor maatregelen.