Grond- en bodemonderzoek naar mogelijkheden waterwinning in Hebrecht

In Hebrecht, nabij Vlagtwedde in de gemeente Westerwolde, vindt vanaf maandag 16 oktober een geohydrologisch grond- en bodemonderzoek plaats in opdracht van provincie Groningen en Waterbedrijf Groningen. Dit onderzoek is nodig om inzicht te krijgen in de opbouw van de bodem en het diepere grondwater. Op basis hiervan kan de provincie beoordelen of het gebied mogelijk geschikt is als drinkwater-reserveringsgebied. In totaal duurt het onderzoek ongeveer zeven weken. De uitvoering is in handen van ingenieursbureau Wiertsema & Partners.

Waterwinning Onnen

Bovenstaande foto is een al bestaande waterwinning in Onnen. 

Het geohydrologisch grond- en bodemonderzoek levert belangrijke informatie op over de ondergrond in het gebied. En het geeft inzicht in de hoeveelheid grondwater en de kwaliteit ervan. Het onderzoek bestaat uit een sondering en aansluitend een boring. Tijdens de boring gaat een speciale (grondwater)boormachine heel geleidelijk steeds dieper de grond in. Op verschillende dieptes worden grondmonsters genomen. Deze grondmonsters geven inzicht in de bodemopbouw, denk bijvoorbeeld aan verschillende zand-, klei- en/of leemlagen die voorkomen. De uitvoering van de grondboring neemt circa zes weken in beslag. Tijdens de boring worden op verschillende dieptes peilbuizen in de grond geplaatst. Deze meten de waterkwaliteit en de grondwaterstanden. Omdat de waterkwaliteit en -standen kunnen variëren door de tijd, blijven de peilbuizen langere tijd in de grond zitten.

Weinig overlast en hinder verwacht

De werkzaamheden vinden plaats op openbare grond. De locatie bleek geschikt omdat er voldoende ruimte is voor de booropstelling en werkvoertuigen. Bovendien ligt de onderzoekslocatie niet in of dichtbij een woongebied. Hierdoor veroorzaken de werkzaamheden naar verwachting weinig tot geen (geluids)overlast of hinder. Ook de peilbuizen die in de grond blijven zitten, hebben geen gevolgen voor de omgeving.

Zoektocht naar ASV's

De boring is een belangrijke stap in de zoektocht naar zogeheten Aanvullende Strategische Voorraden (ASV's). Dit zijn plekken waar mogelijk in de toekomst grondwater kan worden gewonnen voor de drinkwatervoorziening. In december 2022 wees de provincie Groningen vier zoekgebieden aan die potentieel geschikt zijn. Op dit moment vindt aanvullend onderzoek per zoekgebied plaats. In Hebrecht gebeurt dat met de boring. In de rest van de zoekgebieden is geen fysiek onderzoek nodig, hier zijn al meer gegevens over de bodem en het grondwater bekend.

Eind 2023 start de provincie Groningen met een plan-m.e.r. procedure. Daarbij brengt ze de milieueffecten en gevolgen voor de omgeving per zoekgebied in kaart, inclusief alle overwegingen die meespelen. Inwoners krijgen op verschillende momenten in het proces de gelegenheid om mee te denken over aandachtspunten, of om te reageren op de plannen. Hierover communiceert de provincie Groningen op een later moment.

Voldoende drinkwater in de toekomst

Om ervoor te zorgen dat er ook in de toekomst voldoende drinkwater beschikbaar blijft, heeft de Rijksoverheid alle provincies in Nederland de opdracht gegeven om ASV’s aan te wijzen. De provincie Groningen is verantwoordelijk voor de aanwijzing en bescherming van de gebieden in Groningen. Het Waterbedrijf zorgt in de provincie Groningen voor de levering van drinkwater. Naast de zoektocht naar nieuwe drinkwaterbronnen, stimuleert het Waterbedrijf inwoners om zuinig om te gaan met drinkwatergebruik en zoekt het naar alternatieven voor de industrie.

Meer informatie over de zoektocht naar ASV-gebieden in Groningen is te vinden op de websites van provincie Groningen en Waterbedrijf Groningen.