Gezondheid en veiligheid centraal in nieuw Milieuprogramma

De provincie gaat bedrijven adviseren over hergebruik van afval. Ook wil de provincie de uitstoot van gevaarlijke stoffen tegengaan en uitvoering geven aan het Schone Lucht Akkoord, een akkoord tussen Rijk, provincies en gemeenten om de luchtkwaliteit permanent te verbeteren. Het zijn enkele onderdelen uit het Milieuprogramma, dat het college van Gedeputeerde Staten op 5 juli heeft vastgesteld. Met het programma wordt het proactieve milieubeleid van de provincie voortgezet, maar worden er ook nieuwe accenten aangebracht op basis van nieuwe wetgeving en ontwikkelingen.

Minder bedrijfsafval

Een van de onderdelen waar in het Milieuprogramma de nadruk op ligt is circulaire economie. De provincie wil bedrijven stimuleren over te stappen naar dit model van productie en consumptie, waarbij bestaande materialen en producten zo lang mogelijk worden gebruikt. De provincie wil daarbij bedrijven gaan adviseren hoe ze het bedrijfsafval kunnen verminderen en hergebruiken. 

Gevaarlijke stoffen vermijden

Daarnaast staan in het nieuwe programma duidelijke regels voor vergunningverlening, toezicht en handhaving centraal, zodat risico's voor de gezondheid, veiligheid en geluid- en geuroverlast worden verminderd. Ook zijn er extra regels opgesteld voor gevaarlijke stoffen, de zogenaamde Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS), zoals PFAS. Het doel is deze stoffen zoveel mogelijk te vermijden. Verder stuurt de provincie erop aan milieuaspecten vroegtijdig in besluitvormingsprocessen af te wegen en waar nodig milieunormen per gebied vast te leggen. 

Uitvoeringsplan

Het Milieuprogramma is het uitvoeringsplan van de provinciale Omgevingsvisie voor het onderdeel milieu. "Ons doel is een schone, gezonde, veilige, duurzame en leefbare leefomgeving voor alle Groningers. Oftewel brede welvaart voor al onze inwoners", aldus gedeputeerde Tjeerd van Dekken. De langetermijnambities uit de Strategische Milieu Agenda van de provincie waren het vertrekpunt voor het Milieuprogramma, waarin beleid vertaald wordt naar praktische maatregelen. Het is de opvolger van het Milieuplan 2017-2020, dat geĆ«valueerd is en nieuwe input heeft opgeleverd. Het Milieuprogramma geldt voor onbepaalde tijd en zal regelmatig geactualiseerd worden, zodat we blijvend flexibel kunnen inspelen op veranderende wetgeving, nieuwe opgaven en bijvoorbeeld de nieuwe Omgevingsvisie. 

Het Milieuprogramma is hier te bekijken ( PDF-bestand, 2 MB).