Einde terinzagelegging en vervolg procedure Windpark Eemshaven-West

De ontwerpbesluiten Windpark Eemshaven-West lagen van 21 december 2023 tot en met 31 januari 2024 ter inzage. In deze periode zijn er 25 zienswijzen ingediend.

De provincie neemt alle zienswijzen op in een zogeheten Nota van zienswijzen. In deze nota reageert de provincie op de zienswijzen en geeft zij aan of, en zo ja, hoe de ontwerpbesluiten worden aangepast. Gedeputeerde Staten van Groningen stellen de Nota van zienswijzen vervolgens vast. 

Vervolg proces

De Nota van zienswijzen wordt samen met het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) ter vaststelling aangeboden aan Provinciale Staten van Groningen. Nadat zij dit hebben vastgesteld, nemen Gedeputeerde Staten (GS) van Groningen de besluiten over de vergunningen. 

Hierna publiceert de provincie de besluiten en kan door belanghebbenden beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State.

Gebiedsfonds

Windenergie is hard nodig in de overstap op een duurzaam energiesysteem, maar de windmolens hebben tegelijkertijd veel impact op de leefomgeving. De provincie vindt het daarom belangrijk dat de omgeving ook financieel profiteert van de ontwikkeling van windenergie. Daarom heeft de provincie het Beleidskader Saneren en Opschalen, Gebiedsfonds en Participatie vastgesteld. Exploitanten van windturbines van na 2015 zijn hiermee verplicht om jaarlijks een bijdrage te doen aan het gebiedsfonds. Het gebiedsfonds is momenteel in ontwikkeling.