Bodem met helikopters in beeld gebracht

Bodem met helikopters in beeld gebracht

FRESHEM-NL gaat met een helikopter de ondergrond van de kuststrook van Nederland in beeld brengen. FRESHEM-NL staat voor FREsh Salt groundwater distribution by Helicopter ElectroMagnetic survey. Het gaat om een landelijk onderzoek, waarbij provincies, waterschappen en drinkwaterbedrijven betrokken zijn. Het doel is om grondwater in beeld te brengen en te zoeken naar plekken waar drinkwater gewonnen kan worden. De provincie betaalt hier € 105.000 aan mee. 

Grondwater

FRESHEM brengt met een helikopter met een apparaat eronder de ondergrond in beeld tot maximaal 200 meter. Daarbij worden zoet en zout grondwater in kaart gebracht. Langs de kust wordt vooral gekeken wat het zoutgehalte van het ondiepere grondwater is. De informatie die het project oplevert wordt gebruikt om mogelijke wingebieden voor grondwater in kaart te brengen en de beschikbaarheid van zoet water voor natuur, landbouw en bedrijven te onderzoeken.  Ook helpt de informatie om gericht maatregelen te nemen die de effecten van verzilting van het water kunnen verminderen.

Klimaatverandering

Door klimaatverandering staat de beschikbaarheid van zoet water onder druk. Als het langere tijd niet regent, ontstaat er meer vraag naar zoet water. Daarnaast wordt de stijging van de zeespiegel het grondwater langzaam zouter. Dit wordt verzilting genoemd.  Om ervoor te zorgen dat op termijn de natuur, landbouw en bedrijven zo weinig mogelijk schade ondervinden en er voldoende drinkwater beschikbaar is, is het belangrijk om de ondergrond goed in beeld te hebben. 

Planning

Dit jaar vindt de voorbereiding voor het helikopteronderzoek plaats. In 2023 moet de helikopter gaan vliegen en in 2024 en 2025 moeten de resultaten bekend zijn. 

Gezamenlijk onderzoek 

Het project wordt uitgevoerd in de kustprovincies in heel Nederland. Zeven provincies, zeven waterschappen, vijf waterleidingmaatschappijen en twee kennisinstituten werken daarin met elkaar samen. Provincie Fryslân treedt hierbij op als penvoerder.  De provincies Groningen en Drenthe, waterschappen Hunze en Aa’s en Noorderzijlvest en Waterbedrijf Groningen stellen gezamenlijk ruim € 500.000 euro beschikbaar. De totale kosten zijn ongeveer € 6 miljoen. Het Deltaprogramma Zoetwater financiert de helft hiervan. De twee kennisinstituten, Deltares en TNO, voeren het project uit.