Analyse bevestigt achteruitgang natuur in het Liefstinghsbroek

Analyse bevestigt achteruitgang natuur in het Liefstinghsbroek

De natuurdoelanalyse van Natura 2000-gebied Liefstinghsbroek ( PDF-bestand, 4 MB) in Westerwolde laat een verslechterd beeld zien van de natuur sinds de aanwijzing van de Natura2000-status in 2002. Deze achteruitgang is een gevolg van verzuring en verdroging; te veel stikstofneerslag en een te laag grondwaterpeil. De provincie is wettelijk verplicht (Wet Stikstof en Natuur) om voor het Liefstinghsbroek een natuurdoelanalyse op te stellen. Deze analyse wordt vervolgens getoetst door de Ecologische Autoriteit.

Liefstinghsbroek

Het oordeel over de toestand van de natuur in het gebied is dat de geconstateerde achteruitgang niet ten positieve te keren is enkel door alleen maatregelen te nemen in het gebied zelf. Er is ook ingrijpen in de omgeving nodig om de stikstofdepositie te laten dalen en de waterhuishouding duurzaam op orde te brengen. In het rapport worden hiervoor maatregelen beschreven. In welke vorm en tempo deze maatregelen kunnen worden uitgevoerd is mede afhankelijk van het oordeel van de Ecologische Autoriteit en van de uitkomst van het gebiedsproces zoals dat in de Transitie van het landelijk gebied wordt vormgegeven.