Afspraken over verdeling van water bij langdurige droogte

Afspraken over verdeling van water bij langdurige droogte

Als er lange tijd geen neerslag valt, maken provincies gebruik van water uit het IJsselmeergebied. Rijkswaterstaat heeft nu met provincies en waterschappen afspraken gemaakt over de verdeling van water. In de zogenoemde 'Regionale verdringingsreeks' staat wie het langste water ontvangt en wie als eerste wordt gekort. Tijdens de droge zomer van 2018 bleek dat de afspraken over de waterverdeling van het IJsselmeergebied uit 2009 niet meer voldeden en daarom moesten er nieuwe afspraken komen.   

Ernstige droogte

In periodes van ernstige droogte doen de provincies Groningen, Fryslân, Drenthe, Overijssel, Flevoland en Noord-Holland een beroep op water uit het IJsselmeer. De laatste jaren is de vraag naar water toegenomen en komen er vaker extreem droge periodes voor. Daarom is nu een nieuwe Regionale verdringingsreeks opgesteld. Bij de verdeling van het water wordt gekeken naar de veiligheid van dijken, natuur die bij onomkeerbare schade ondervindt door verdroging en de beschikbaarheid van drinkwater. Hiervoor moet genoeg water uit het IJsselmeergebied (IJsselmeer, Markermeer en Randmeren) beschikbaar zijn. Als er water over is, is dat beschikbaar voor industrie, landbouw en scheepvaart. 

Nog niet definitief

De waterverdeling is nog niet definitief. In 2022 en 2023 worden de afspraken opgenomen in de provinciale omgevingsverordeningen. Dan is ook inspraak mogelijk. Als we dit jaar weer met droogte te maken krijgen, dan handelen Rijkswaterstaat en waterschappen al wel zo veel mogelijk volgens de nieuwe afspraken. Rijkswaterstaat is beheerder van het IJsselmeer en Markermeer, de waterschappen zorgen voor de verdeling van het water in hun gebied. Tegelijkertijd zijn de overheden in overleg met de gebruikers om zo zuinig mogelijk met water om te gaan. 

Ondertekenaars

De afspraken zijn ondertekend door Rijkswaterstaat, de provincies Drenthe, Flevoland, Friesland, Groningen, Noord-Holland en Overijssel en de waterschappen Amstel, Gooi en Vecht, Drents Overijsselse Delta, Hunze en Aa’s, Noorderzijlvest, Vallei en Veluwe, Vechtstromen Zuiderzeeland, Wetterskip Fryslân en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.