Bekendmakingen grondverkoop Prolander

De provincie Groningen is voornemens om een geliberaliseerde pachtovereenkomst met een partij te sluiten waarbij de provincie een tweetal kavels kadastraal bekend gemeente Bellingwolde, sectie N, de nummers 1095 deels, 988 en 990 en sectie M de nummers 835 en 837 samen groot 139.550 m2 verpacht voor het jaar 2024.

De in pacht te geven kavels vloeien voort uit afspraken die gemaakt zijn als onderdeel van een te sluiten koopovereenkomst, waarbij de verkoper het tijdelijk voortgezet gebruik heeft bedongen. Met deze koopovereenkomst verkrijgt de provincie gronden, waarbij de provincie beoogd deze percelen in te planten met bosplantsoen. Naar het oordeel van de Provincie is de pachter derhalve de enige serieuze gegadigde die in aanmerking komt voor deze verpachting.

Voor meer informatie over de voorgenomen verpachting kunt u contact opnemen met grondzaken@prolander.nl

Vervaltermijn

Indien u zich niet kunt verenigen met dit voornemen, dan dient u dit uiterlijk op 05 december 2022, 15.00 uur, kenbaar te maken door middel van een gemotiveerd bezwaar. 

Iedere serieuze gegadigde die vindt dat hij ook voor een verkoopovereenkomst in aanmerking komt met betrekking tot voornoemde een onroerende zaak, dient binnen twintig kalenderdagen na de dagtekening van deze publicatie een kort geding aanhangig te hebben gemaakt met betrekking tot die zaak bij de rechtbank Noord-Nederland. U dient dit tijdig vooraf te melden aan grondzaken@prolander.nl onder vermelding van G202290101 zodat bij de aanvraag van het kort geding rekening kan worden gehouden met de verhinderingen van (de advocaat van) de Provincie. Zodra de datum van de mondelinge behandeling van de zaak bekend is, dient deze tezamen met het concept van de dagvaarding, waarop de aanvraag is gebaseerd, aan (de advocaat van) de Provincie verstrekt te worden. 

Bij gebreke van een tijdig en gemotiveerd bezwaar vervalt het recht tegen al het voornoemde in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren, althans heeft u uw rechten daarop verwerkt. De Provincie en haar wederpartij zouden immers onredelijk worden benadeeld indien pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn alsnog tegen het voornemen respectievelijk het aangaan van de overeenkomst(en) zou worden opgekomen.

Indien tijdig en gemotiveerd bezwaar wordt gemaakt tegen het voornemen tot verkoop dan sluiten wij in beginsel geen overeenkomst voordat de rechter uitspraak in het kort geding heeft gedaan. Indien evenwel zwaarwegende redenen zijn om toch over te gaan tot verkoop, dan kunnen wij besluiten om ondanks het gemotiveerde bezwaar een overeenkomst te sluiten.

De Provincie publiceert dit voornemen op 15 november 2022. Met deze publicatie geeft de Provincie uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad d.d. 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778).

De provincie Groningen is voornemens om een ruilovereenkomst te sluiten met een partij waarbij de provincie de percelen cultuurgrond gelegen aan en nabij de Rijksstraatweg te Haren, kadastraal bekend gemeente Haren, sectie N, nummers 1042, 1080, 1081, 1082 gedeeltelijk en 1083 groot ca. 228.000 m2 verkoopt.  

De te verkopen percelen betreft ruilgrond dat als vervangende grond dient in een ruiling. Van de koper koopt de provincie in de ruiling een vergelijkbare oppervlakte binnen de begrenzing van Nieuwe Natuur en strategische ruilgrond, waardoor de provincie provinciale doelen kan realiseren. Naar het oordeel van de Provincie is de koper de enige serieuze gegadigde die in aanmerking komt voor deze verkoop.

Voor meer informatie over de voorgenomen verkoop kunt u contact opnemen met grondzaken@prolander.nl

Vervaltermijn

Indien u zich niet kunt verenigen met dit voornemen, dan dient u dit uiterlijk op 05 december 2022, 15.00 uur, kenbaar te maken door middel van een gemotiveerd bezwaar. 

Iedere serieuze gegadigde die vindt dat hij ook voor een verkoopovereenkomst in aanmerking komt met betrekking tot voornoemde een onroerende zaak, dient binnen twintig kalenderdagen na de dagtekening van deze publicatie een kort geding aanhangig te hebben gemaakt met betrekking tot die zaak bij de rechtbank Noord-Nederland. U dient dit tijdig vooraf te melden aan grondzaken@prolander.nl onder vermelding van R202290301 zodat bij de aanvraag van het kort geding rekening kan worden gehouden met de verhinderingen van (de advocaat van) de Provincie. Zodra de datum van de mondelinge behandeling van de zaak bekend is, dient deze tezamen met het concept van de dagvaarding, waarop de aanvraag is gebaseerd, aan (de advocaat van) de Provincie verstrekt te worden. 

Bij gebreke van een tijdig en gemotiveerd bezwaar vervalt het recht tegen al het voornoemde in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren, althans heeft u uw rechten daarop verwerkt. De Provincie en haar wederpartij zouden immers onredelijk worden benadeeld indien pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn alsnog tegen het voornemen respectievelijk het aangaan van de overeenkomst(en) zou worden opgekomen.

Indien tijdig en gemotiveerd bezwaar wordt gemaakt tegen het voornemen tot verkoop dan sluiten wij in beginsel geen overeenkomst voordat de rechter uitspraak in het kort geding heeft gedaan. Indien evenwel zwaarwegende redenen zijn om toch over te gaan tot verkoop, dan kunnen wij besluiten om ondanks het gemotiveerde bezwaar een overeenkomst te sluiten.

De Provincie publiceert dit voornemen op 15 november 2022. Met deze publicatie geeft de Provincie uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad d.d. 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778).

De provincie Groningen is voornemens om een verkoopovereenkomst te sluiten met de aanliggende eigenaar van het perceel cultuurgrond gelegen nabij de Rijksstraatweg te Haren, kadastraal bekend gemeente Haren, sectie N, nummer 1041 groot 64 m2.  

Het te verkopen perceel betreft ruilgrond grenzend aan het perceel van de aanliggende eigenaren, waarbij sprake is van een grenscorrectie en waarbij een logische gebruikslijn wordt getrokken. Naar het oordeel van de Provincie is de aanliggende eigenaar de enige serieuze gegadigden die in aanmerking komen voor de verkoopovereenkomst.

Voor meer informatie over de voorgenomen verkoop kunt u contact opnemen met grondzaken@prolander.nl.

Vervaltermijn

Indien u zich niet kunt verenigen met dit voornemen, dan dient u dit uiterlijk op 05 december 2022, 15.00 uur, kenbaar te maken door middel van een gemotiveerd bezwaar. 

Iedere serieuze gegadigde die vindt dat hij ook voor een verkoopovereenkomst in aanmerking komt met betrekking tot voornoemde een onroerende zaak, dient binnen twintig kalenderdagen na de dagtekening van deze publicatie een kort geding aanhangig te hebben gemaakt met betrekking tot die zaak bij de rechtbank Noord-Nederland. U dient dit tijdig vooraf te melden aan grondzaken@prolander.nl. onder vermelding van V202290302 zodat bij de aanvraag van het kort geding rekening kan worden gehouden met de verhinderingen van (de advocaat van) de Provincie. Zodra de datum van de mondelinge behandeling van de zaak bekend is, dient deze tezamen met het concept van de dagvaarding, waarop de aanvraag is gebaseerd, aan (de advocaat van) de Provincie verstrekt te worden. 

Bij gebreke van een tijdig en gemotiveerd bezwaar vervalt het recht tegen al het voornoemde in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren, althans heeft u uw rechten daarop verwerkt. De Provincie en haar wederpartij zouden immers onredelijk worden benadeeld indien pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn alsnog tegen het voornemen respectievelijk het aangaan van de overeenkomst(en) zou worden opgekomen.

Indien tijdig en gemotiveerd bezwaar wordt gemaakt tegen het voornemen tot verkoop dan sluiten wij in beginsel geen overeenkomst voordat de rechter uitspraak in het kort geding heeft gedaan. Indien evenwel zwaarwegende redenen zijn om toch over te gaan tot verkoop, dan kunnen wij besluiten om ondanks het gemotiveerde bezwaar een overeenkomst te sluiten.

De Provincie publiceert dit voornemen op 15 november 2022. Met deze publicatie geeft de Provincie uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad d.d. 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778).

De provincie Groningen is voornemens om een verkoopovereenkomst te sluiten met de aanliggende eigenaren van het perceel cultuurgrond gelegen aan de Onneresweg te Onnen, kadastraal bekend gemeente Haren, sectie P, nummer 67 groot 445 m2.  

Het te verkopen perceel betreft ruilgrond dat reeds vele jaren qua gebruik één geheel vormt met de aan weerzijden gelegen percelen. Vanwege de zeer beperkte oppervlakte is een grenscorrectie, waarbij de op de gebruiksgrens wordt gedeeld en beide delen worden vervreemd aan de aanliggende partijen de meest gerede toepassing. Naar het oordeel van de Provincie zijn de aanliggende eigenaren de enige serieuze gegadigden die in aanmerking komen voor de verkoopovereenkomst.

Voor meer informatie over de voorgenomen verkoop kunt u contact opnemen met grondzaken@prolander.nl

Vervaltermijn

Indien u zich niet kunt verenigen met dit voornemen, dan dient u dit uiterlijk op 05 december, 15.00 uur, kenbaar te maken door middel van een gemotiveerd bezwaar. 

Iedere serieuze gegadigde die vindt dat hij ook voor een verkoopovereenkomst in aanmerking komt met betrekking tot voornoemde een onroerende zaak, dient binnen twintig kalenderdagen na de dagtekening van deze publicatie een kort geding aanhangig te hebben gemaakt met betrekking tot die zaak bij de rechtbank Noord-Nederland. U dient dit tijdig vooraf te melden aan grondzaken@prolander.nl onder vermelding van V202290303 zodat bij de aanvraag van het kort geding rekening kan worden gehouden met de verhinderingen van (de advocaat van) de Provincie. Zodra de datum van de mondelinge behandeling van de zaak bekend is, dient deze tezamen met het concept van de dagvaarding, waarop de aanvraag is gebaseerd, aan (de advocaat van) de Provincie verstrekt te worden. 

Bij gebreke van een tijdig en gemotiveerd bezwaar vervalt het recht tegen al het voornoemde in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren, althans heeft u uw rechten daarop verwerkt. De Provincie en haar wederpartij zouden immers onredelijk worden benadeeld indien pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn alsnog tegen het voornemen respectievelijk het aangaan van de overeenkomst(en) zou worden opgekomen.

Indien tijdig en gemotiveerd bezwaar wordt gemaakt tegen het voornemen tot verkoop dan sluiten wij in beginsel geen overeenkomst voordat de rechter uitspraak in het kort geding heeft gedaan. Indien evenwel zwaarwegende redenen zijn om toch over te gaan tot verkoop, dan kunnen wij besluiten om ondanks het gemotiveerde bezwaar een overeenkomst te sluiten.

De Provincie publiceert dit voornemen op 15 november 2022. Met deze publicatie geeft de Provincie uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad d.d. 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778).