Studiefonds 2023/2024

Heeft u een laag inkomen en kunt de reis- en/of studiekosten voor uw opleiding of de opleiding voor uw kind niet betalen? Dan kan het Studiefonds misschien helpen. U kunt tot en met 31 augustus een aanvraag indienen voor het schooljaar 2023/2024. Voor het schooljaar 2024/2025 kunt u ook al een aanvraag indienen via Studiefonds 2024/2025. Bekijk voor een toelichting ook het filmpje

Aanvraagperiode

U kunt een aanvraag indienen van 1 april 2023 tot en met 31 augustus 2024.

Beschikbare budget

Er is bijna € 250.000 beschikbaar.

Voor wie?

 • De regeling geldt voor inwoners van de hele provincie Groningen, behalve voor inwoners van de gemeente Groningen. Voor deze groep zijn andere regelingen beschikbaar rondom onderwijs en studie, te vinden in het overzicht op de website van de gemeente Groningen.
 • Ouders van kinderen jonger dan 18 jaar die opleidingen volgen via internationale schakelklassen (ISK), praktijkonderwijs, vmbo, havo of vwo, kunnen een aanvraag indienen voor tegemoetkoming in de reiskosten.
 • Ouders van kinderen van 16 of 17 jaar die student zijn op het mbo, kunnen een aanvraag indienen voor tegemoetkoming in de studiekosten.
 • Mbo-, hbo-, of wo-studenten van 30 jaar en ouder kunnen een aanvraag indienen voor tegemoetkoming in de reis- en/of studiekosten.

Voorwaarden

U moet aan de volgende voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen voor het Studiefonds. Meer informatie over de voorwaarden vindt u in de officiële regeling ( PDF-bestand, 136 KB). Daarnaast is in veel gevallen maatwerk mogelijk. 

Stap 1

Hebt u een tijdelijke of vaste baan of ontvangt u een uitkering? Dan mag uw inkomen niet hoger zijn dan in onderstaande tabel aangegeven. Voor het schooljaar 2023/2024 kijken we naar het bruto (gezins)inkomen in 2022.

Bruto gezinsinkomen 2022
Alleenstaand zonder kinderen€ 20.778
Samenwonend zonder kinderen€ 27.535
Gezin met 1 kind€ 28.377
Gezin met 2 kinderen€ 29.224
Gezin met 3 kinderen€ 30.073
Gezin met 4 of meer kinderen€ 30.910

Bent u zelfstandig ondernemer? Dan kijken wij welk bedrag u in 2023 uit uw bedrijf hebt onttrokken voor privégebruik. Dat bedrag mag niet hoger zijn dan in de onderstaande tabel aangegeven.

Alleenstaand zonder kinderen€ 17.315
Samenwonend zonder kinderen€ 22.946
Gezin met 1 kind€ 23.648
Gezin met 2 kinderen€ 24.353
Gezin met 3 kinderen€ 25.061
Gezin met 4 of meer kinderen€ 25.758

Is uw inkomen hoger, maar zit u in een schuldregeling? Als u hiervan een schriftelijke verklaring hebt, dan kunt u ook een aanvraag doen.

Stap 2

Welke opleiding doet u of uw kind?

Voor scholieren (vo) gelden de volgende voorwaarden:

 • Hij/zij woont in een gemeente in de provincie Groningen, met uitzondering van de gemeente Groningen.
 • Hij/zij is jonger dan 18 jaar.
 • Hij/zij volgt praktijkonderwijs of is leerling vmbo, havo of vwo.
 • Het Studiefonds vergoedt 50% van de reiskosten tot maximaal € 1.650.
 • Het Studiefonds vergoedt geen studiekosten.
 • De afstand van huis naar school is minimaal 10 kilometer.
 • De opleiding moet in principe in de provincie Groningen zijn.

Mbo-scholieren moeten voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Hij/zij woont in een gemeente in de provincie Groningen, met uitzondering van de gemeente Groningen. 
 • Hij/zij is jonger dan 18 jaar.
 • Hij/zij volgt een beroepsopleidende Leerweg (BOL).
 • De bijdrage voor studiekosten is € 350.

Mbo-/hbo-/wo- studenten moeten voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • U woont in een gemeente in de provincie Groningen, met uitzondering van de gemeente Groningen. 
 • U bent 30 jaar of ouder. U volgt een mbo/hbo/wo-opleiding.
 • Het Studiefonds vergoedt in totaal maximaal € 1.650.
 • Het Studiefonds vergoedt maximaal 50% van de studiekosten.
 • Het Studiefonds vergoedt maximaal 50% van de reiskosten. 
 • De afstand van huis naar school is minimaal 10 kilometer.
 • De opleiding moet in principe in de provincie Groningen zijn.

Procedure

U kunt de subsidie online aanvragen. Wilt u liever een schriftelijke aanvraag doen? Bel dan met het Studiefonds, telefoon: 050 - 316 43 21.

Voor het invullen van het formulier heeft u de volgende gegevens nodig

 • Adres van de opleidingsinstelling

 • Bankrekeningnummer van ouder(s)/verzorger(s) of student

De volgende documenten moeten verplicht en voor zover van toepassing, meegestuurd worden als bijlage bij de aanvraag:

 • Schoolverklaring/bewijs van inschrijving van de school/opleiding van studiejaar 2023/2024. U kunt dit opvragen bij de administratie van de school/opleiding.
 • Belastingaangifte 2022 van:
  • de ouder(s)/verzorger(s) van de scholier/student;
  • student (en/of partner)
 • Jaaropgave(n) 2022 van de werkgever of uitkeringsinstantie van:
  • de ouder(s)/verzorger(s);
  • student (en/of partner)
 • Overzicht 2022 van boekhouder of account van de voor privé onttrokken bedragen

Als ouder(s)/verzorger(s) of student (en/of partner) zelfstandig ondernemer bent/zijn, hebben we nodig:

 • Overzicht 2022 van boekhouder of account van de voor privé onttrokken bedragen

Als er sprake is schuldsanering, hebben we nodig:

 • Een verklaring van de Groningse Kredietbank (GKB), Volkskredietbank Noord-Oost Groningen (VKB) of Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp).

Let op: het onderstaande formulier kunt u alleen gebruiken voor het schooljaar 2023/2024.

Aanvraagformulier Studiefonds

 • U krijgt direct na het indienen van uw digitale aanvraagformulier een elektronische ontvangstbevestiging per email.
 • Als u een aanvraag per post heeft ingediend krijgt u binnen een week per post of mail een ontvangstbevestiging.
 • Ontbreken er nog gevraagde/verplichte stukken dan zullen we deze per mail opvragen.
 • We bekijken of uw aanvraag past bij de voorwaarden van het Studiefonds. 
 • Uiterlijk 6 weken na ontvangst van de volledige aanvraag ontvangt u van ons per mail (of per post) een besluit.
 • We maken het toegekende bedrag binnen 2 weken naar u over.
 • Bent u niet eens met ons besluit, kunt u binnen 6 weken na de dagtekening bezwaar maken.

Heeft u nog vragen?

Komt u er niet helemaal uit of u geld kunt krijgen van het Studiefonds? Neem dan contact met ons op:

Telefoon: 050 - 316 43 21
E-mailstudiefonds@provinciegroningen.nl