Bijlage Duurzaamheid

Provinciaal beleid

Duurzame ontwikkeling (DO) is één van de belangrijkste uitgangspunten bij ons provinciale beleid. De consequenties van ons handelen zorgen voor veranderingen in onze leefomgeving die vragen om een forse inzet op duurzaamheid. We willen als provincie Groningen dan ook koploper zijn op het gebied van duurzaamheid. Daarnaast willen we als regionale overheid onze voorbeeldfunctie vervullen.

Definitie Duurzame Ontwikkeling:

Duurzame ontwikkeling is ontwikkeling binnen de fysieke grenzen van de aarde waarbij het welzijn van alle mensen in de samenleving voorop staat zodanig dat toekomstige generaties ook nog in hun behoeften kunnen voorzien.
Om tot bovenstaande duurzame ontwikkeling te komen dient een integrale afweging gemaakt te worden tussen de zogenaamde drie P's: People, Planet en Profit/Prosperity.

De aanvraag:

Hieronder staan de twaalf duurzaamheidsthema's van het Ambitieweb die samen de drie P's vormen. Ter verduidelijking wordt per thema een denkrichting en voorbeelden gegeven.

De aanvrager dient aan te geven aan welk thema aandacht besteed wordt en op welke wijze. Bij Planet moeten minimaal twee thema's aandacht krijgen, zodat het accent bij deze regeling op de vergroening van de economie ligt. De aanvrager dient de beweringen te onderbouwen. Bijvoorbeeld: bij energiebesparing hoeveel kwh minder of hoeveel m3 gas minder. En bij verminderde uitstoot hoeveel minder CO2, fijnstof ect.

Bij de andere P's dient de aanvrager minimaal één thema te omschrijven en concreet uit te werken.

Planet:

 • Energie
 • Materialen;
 • Bodem;
 • Water;
 • Ecologie (natuurlijk kapitaal);
 • Ruimtegebruik.

People

 • Ruimtelijke kwaliteit;
 • Cultuur/Welzijn/Leefomgeving;
 • Cultuur/Sociale relevantie.

Profit/Prosperity

 • Investeringen;
 • Vestigingsklimaat;
 • Bereikbaarheid.

Toelichting op de 12 thema's: denkrichtingen en voorbeelden.

Planet

Energie: bespaar op energie door bijvoorbeeld LED verlichting of minimale transportbewegingen; wek duurzame energie op met zonnepanelen, zet zo min mogelijk fossiele energie in.

 • Besparing: hoeveel gaat u besparen in kwh, m3 gas of andere bronnen ?
 • Opwekking duurzame energie: waarmee en hoeveel gaat u opwekken ?
 • Hoeveel fossiele energie is nog nodig ?
 • Reductie CO2 uitstoot: hoeveel minder CO2 uitstoot zal er zijn ?


Materialen: kies voor gecertificeerd materiaal; kies voor materiaal dat gerecycled kan worden; gebruik zo min mogelijk nieuwe grondstoffen; gebruik materiaal opnieuw; kies materiaal met lange levensduur; maak zo min mogelijk afval.

 • Hoeveel afval gaat u minder produceren?
 • Wat en hoe gaat u recyclen ?
 • Welke grondstoffen spaart u uit ?
 • Welk milieuvervuilend product gaat u vervangen en door wat ?


Bodem: verstoor het bodem- en grondwatersysteem niet; stimuleer bodemleven en vruchtbare bodem; hergebruik grond; denk aan de waarde van archeologie.

 • Hoe draagt u bij aan de bodemkwaliteit?


Water: scheid water; vang hemelwater op; houd water schoon; verbeter de kwaliteit van het water; voorkom uitdroging van de bodem.

 • Hoeveel water bespaart u ?
 • Hoeveel minder afvalwater heeft u ?


Ecologie (natuurlijk kapitaal): wees diervriendelijk; wees natuurvriendelijk (beperk geluid, trillingen, licht etc.); houd de biodiversiteit in stand.

 • Welke maatregelen dragen bij aan de biodiversiteit ?


Ruimtegebruik: gebruik ruimte multifunctioneel; hergebruik bestaand bebouwd gebied; maak het gebied klimaatbestendig. (waterpartijen en groen tegen hitte, voorkom grote verharde oppervlakte).

 • Hoe voorkomt u dat u (meer) ruimte inneemt of hoe bespaart u op ruimtegebruik?


People

Ruimtelijke kwaliteit: zorg voor positieve belevingswaarde door goede ruimtelijke inpassing, zorg voor sociale veiligheid en behoud de waarde van cultureel en natuurlijk erfgoed.

Cultuur/Welzijn/Leefomgeving: zorg voor gezondheid door het beperken van hinder op gebied van geluid, trilling, stank, stof, straling en licht; beperk risico's en zorg voor veiligheid (verkeer, sociaal); geef schoonheid, rust en ruimte.

Sociale relevantie: zorg voor maatschappelijk draagvlak; zorg voor sociale betrokkenheid/verbondenheid; benut lokale kennis; zorg dat iedereen aan boord komt/integratie; zorg voor gelijkwaardigheid en eerlijke verdeling.

Profit/Prosperity


Investeringen: bereken de balans van de kosten en opbrengsten en streef naar de meest sociaal economische opbrengsten tegen de laagste prijs; zorg voor gecombineerd/flexibel gebruik; benut natuurlijk kapitaal; denk aan restwaarde voor objecten.

Vestigingsklimaat; stimuleer (lokale)werkgelegenheid; stimuleer samenwerking van bedrijven; draag bij aan innovatievermogen; vergroot de aantrekkelijkheid van een gebied.

Bereikbaarheid: stimuleer doorstroming en beperk knelpunten en hinder; gebruik de infrastructuur efficiënt en combineer zo veel mogelijk functies op één plek; maak een robuust en voor de toekomst betrouwbaar transportsysteem; streef naar zo min mogelijk brandstofgebruik.