Fietsvoorzieningen bij gemeentelijke bushaltes

Heeft u plannen voor het verbeteren van fietsenstallingen bij bushaltes in uw gemeente? Bijvoorbeeld door nieuwe rekken te plaatsen, oude of slechte rekken te vervangen of overkapte fietsenrekken aan te leggen? Uw project komt wellicht in aanmerking voor subsidie. 

Het budget voor 2023 is uitgeput. Subsidie aanvragen is op dit moment niet mogelijk. In 2024 komt er een nieuwe aanvraagronde. Details daarover volgen nog op deze pagina.

Voor wie?

Alle gemeenten in de provincie Groningen kunnen een aanvraag indienen.

Voorwaarden

  • De nieuwe fietsenrekken voldoen aan de norm zoals omschreven in het Normstellend document fietsparkeersystemen van de Stichting FietsParKeur. Voor aanleunsystemen (nietje) geldt een uitzondering.
  • Nieuwe overkappingen zijn minimaal 2.10 m hoog (stahoogte).
  • Het project is binnen twee jaar na subsidieverlening afgerond.
  • De gemeente betaalt het resterende budget voor de aanleg van de stallingen. 

Kijk voor de uitgebreide voorwaarden in de officiƫle regeling.

Lees het Openstellingsbesluit Fietsenstallingen. ( PDF-bestand, 232 KB)

Wanneer geen subsidie?

Kosten voor regulier onderhoud van de stallingen.

Maximale vergoeding

Er geldt een plafondbedrag per gemeente. Gemeenten kunnen meerdere projecten indienen. De subsidieplafonds per gemeente staan in het openstellingsbesluit. Ook voor projecten boven het subsidieplafond kunt u een aanvraag indienen. Als niet alle gemeenten gebruik maken van de subsidie, wordt het resterende bedrag opnieuw verdeeld over de andere gemeenten. Ook voor eventuele vervolgsubsidies kunnen wij zo de behoefte per gemeente peilen.

U krijgt direct na uw aanvraag een ontvangstbevestiging per e-mail. Uiterlijk 1 december 2023 kunt u een besluit verwachten. Als de aanvraag niet compleet is, kan deze termijn langer worden. 

We bekijken of uw aanvraag past bij de voorwaarden voor deze subsidie. We verdelen de middelen over de gemeenten op basis van het plafondbedrag per gemeente. Dit bedrag kan hoger worden als niet alle gemeenten het gehele plafondbedrag benutten. Gedeputeerde Staten beslissen over uw aanvraag. U ontvangt van ons een brief met het subsidiebedrag dat u ontvangt. 

Als u het niet eens bent met het besluit kunt u binnen 6 weken na verzenddatum van deze brief een bezwaarschrift indienen. Als u overweegt een bezwaarschrift in te dienen stellen wij het op prijs als u eerst contact met ons opneemt. Wellicht kunnen uw bezwaren door een toelichting van ons worden weggenomen. Bij 'Bezwaar maken' vindt u een toelichting op de procedure.

Als uw aanvraag is goedgekeurd, ontvangt u een voorschot van 100% van het subsidiebedrag. U heeft tot 31 december 2025 de tijd om de stallingen aan te leggen. U legt verantwoording af over uw project, door desgevraagd  foto's aan te leveren van de situatie voor en na de werkzaamheden. Wijzigingen ten opzichte van de aanvraag moeten van tevoren worden gemeld aan het subsidieloket en worden goedgekeurd. Bijvoorbeeld als uw project vertraging oploopt of een onderdeel onverhoopt niet of anders uitgevoerd wordt.

Na het afronden van uw project hebt u 13 weken de tijd om uw project gereed te melden en de definitieve vaststelling van de subsidie aan te vragen. 

Wanneer wij na afronding van uw project uw aanvraag tot vaststelling voor subsidie ontvangen hebben, nemen wij een besluit over het definitieve subsidiebedrag. Hierover ontvangt u schriftelijk bericht. Het voorschot verrekenen we dat met de afrekening. Het kan ook zijn dat u geld moet teruggeven. Bijvoorbeeld omdat er minder stallingen zijn aangelegd dan gepland. 

Ons besluit kan ook inhouden dat we de subsidie deels of volledig intrekken. Dit gebeurt als u zich niet of deels heeft gehouden aan de subsidieverplichtingen. U kunt bezwaar indienen tegen het definitieve besluit. Dat moet binnen 6 weken. Bij 'Bezwaar maken' vindt u een toelichting op de procedure.

Heeft u nog vragen?

Heeft u vragen of twijfelt u of u een aanvraag wilt doen? Bespreek uw vragen van tevoren met een medewerker van het Fietsbeleid.

Neem tijdens kantooruren contact op met: