Meerjarensubsidie

Er zijn diverse subsidieregelingen voor ondernemers, particulieren, verenigingen of stichtingen en (semi)overheid. Dit kunnen activiteiten zijn op bijvoorbeeld het gebied van kunst, cultuur, leefomgeving, energiebesparing en natuurbeheer. Veel geld van de provincie gaat naar deze subsidies. Hiermee stimuleren we de uitvoering van veel diverse activiteiten.

Organisaties die voor een langere periode subsidie van ons krijgen moeten financieel gezond zijn. Alleen dan kunnen zij namelijk hun plannen waarmaken. Organisaties die een structurele subsidie ontvangen van 125.000 euro of meer, worden jaarlijks door ons beoordeeld op basis van de jaarrekening en andere belangrijke documenten van en over de organisatie.

Criteria voor structurele subsidie

Culturele instellingen die een structurele subsidie ontvangen op basis van de Cultuurnota 2021-2024 moeten aan specifieke criteria voldoen.

Planning en het proces van de cultuurnota 2021-2024

Begin oktober 2020 namen gemeente Groningen en provincie Groningen een besluit welke instellingen die een aanvraag hebben gedaan voor de cultuurnota 2021-2024, in de komende vier jaar een plek krijgen in de cultuurnota van de gemeente en de provincie. Op 8 oktober 2020 werden de cultuurinstellingen en organisaties hierover geïnformeerd.

Deze instellingen ontvingen begin 2021 een eerste betalingsvoorschot voor het eerste kwartaal. Dit betalingsvoorschot werd omgezet in een definitieve subsidieverlening voor 2021 als zij voor 1 februari 2021 een aangepaste begroting en activiteitenplan hadden ingediend en deze werd goedgekeurd door de gemeente Groningen en de provincie Groningen.

De criteria van de Cultuurnota 2021-2024 staan in de officiële regeling.

Beoordelingssysteem

Op basis van onze beoordeling krijgen de organisaties één tot maximaal drie sterren:

  • 1 ster - Financieel gezonde instellingen;
  • 2 sterren - Instellingen met aandachtspunten en risico's, die de financiële positie in gevaar kunnen brengen;
  • 3 sterren -  Instellingen met een (tamelijk) zorgwekkende financiële positie.

Eén ster

Een organisaties met één ster moet bij de begroting ook een meerjarenraming en een risicoparagraaf aanleveren.

Twee sterren

Een organisatie met twee sterren moet bij de begroting een meerjarenraming en een risicoparagraafaanleveren en maakt voor het oplossen van de problemen een Plan van Aanpak. Elk half jaar verwachten wij een voortgangsrapportage over de uitvoering van dit plan. Bovendien voeren wij gesprekken met de organisatie over de financiële situatie. Een organisatie die een structurele subsidie ontvangt van 300.000 euro of meer moet bij de jaarrekening een managementletter van de accountant aanleveren. 

Drie sterren

Een organisatie met drie sterren moet bij de begroting een meerjarenraming en een risicoparagraaf aanleveren en maakt voor het oplossen van de problemen een plan van aanpak. Elk kwartaal verwachten wij een voortgangsrapportage over de uitvoering van dit plan. Ook voeren wij gesprekken met de organisatie over de financiële situatie. Een organisatie die een structurele subsidie ontvangt van 300.000 euro of meer moet bij de jaarrekening een managementletter van de accountant aanleveren. Vanwege het risico betalen wij het subsidievoorschot niet per kwartaal, maar maandelijks uit.

Structurele subsidie minder dan 125.000 euro

Een organisatie die een structurele subsidie ontvangt van minder dan 125.000 euro valt niet onder de monitoring structurele subsidierelaties. Voor deze organisaties gelden lagere verantwoordeisen voor de ontvangen subsidie.

Vragen over subsidies?

U kunt met uw vragen terecht bij de provincie. 

Telefoon: 050 316 49 11 
Email: subsidies@provinciegroningen.nl