Meerjarensubsidie

De provincie heeft subsidieregelingen voor ondernemers, kunst en cultuur, projecten in de leefomgeving, energiebesparing en natuurbeheer. Veel geld van de provincie gaat naar subsidies. Hiermee stimuleren we de uitvoering van een activiteit.

Organisaties die voor een langere periode subsidie van ons krijgen moeten financieel gezond zijn. Alleen dan kunnen zij hun prestatie(s) waarmaken. Organisaties die een structurele subsidie ontvangen van 125.000 euro of meer worden jaarlijks door ons beoordeeld op basis van de jaarrekening en andere belangrijke documenten van en over de organisatie.

Criteria voor structurele subsidie

Culturele instellingen die een structurele subsidie ontvangen op basis van de Cultuurnota 2021-2024 moeten aan specifieke criteria voldoen.

Planning en het proces van de cultuurnota 2021-2024

Begin oktober 2020 nemen gemeente Groningen en provincie Groningen een besluit welke instellingen die een aanvraag hebben gedaan voor de cultuurnota 2021-2024, in de komende vier jaar een plek krijgen in de cultuurnota van de gemeente en de provincie.

Op 8 oktober 2020 worden de cultuurinstellingen en organisaties hierover geïnformeerd. Deze instellingen ontvangen begin 2021 een eerste betalingsvoorschot voor het eerste kwartaal. Dit betalingsvoorschot wordt omgezet in een definitieve subsidieverlening voor 2021 als zij voor 1 februari 2021 een aangepaste begroting en activiteitenplan hebben ingediend en deze is goedgekeurd door de gemeente Groningen en de provincie Groningen.

Van de instellingen die in de periode 2021-2024 subsidie ontvangen, wordt gevraagd om in het activiteitenplan voor 2021 aan te geven hoe de instelling inspringt op en omgaat met de veranderende omstandigheden en de beperkingen als gevolg van de coronacrisis. Tegelijkertijd kunnen in dit activiteitenplan en begroting de aanpassingen worden verwerkt die het gevolg zijn van een afwijkend besluit van de BIS, Fondsen, provincie of gemeente ten opzichte van de aanvraag. Vanaf medio van oktober/begin november gaan gemeente en provincie in gesprek met de cultuurinstellingen en organisaties over de planvorming voor 2021. Aan deze instellingen is gevraagd om voorafgaand aan dat gesprek een voortgangsrapportage en financiële prognose over het lopende jaar 2020 aan te leveren.

De criteria van de Cultuurnota 2021-2024 staan in de officiële regeling.

Beoordelingssysteem

Op basis van onze beoordeling krijgen de organisaties één tot maximaal drie sterren:

  • 1 ster - Financieel gezonde instellingen;
  • 2 sterren - Instellingen met aandachtspunten en risico's, die de financiële positie in gevaar kunnen brengen;
  • 3 sterren -  Instellingen met een (tamelijk) zorgwekkende financiële positie.

Eén ster

Een organisaties met één ster moet bij de begroting ook een meerjarenraming en een risicoparagraaf aanleveren.

Twee sterren

Een organisatie met twee sterren moet bij de begroting een meerjarenraming en een risicoparagraafaanleveren en maakt voor het oplossen van de problemen een Plan van Aanpak. Elk half jaar verwachten wij een voortgangsrapportage over de uitvoering van dit plan. Bovendien voeren wij gesprekken met de organisatie over de financiële situatie. Een organisatie die een structurele subsidie ontvangt van 300.000 euro of meer moet bij de jaarrekening een managementletter van de accountant aanleveren. 

Drie sterren

Een organisatie met drie sterren moet bij de begroting een meerjarenraming en een risicoparagraaf aanleveren en maakt voor het oplossen van de problemen een plan van aanpak. Elk kwartaal verwachten wij een voortgangsrapportage over de uitvoering van dit plan. Ook voeren wij gesprekken met de organisatie over de financiële situatie. Een organisatie die een structurele subsidie ontvangt van 300.000 euro of meer moet bij de jaarrekening een managementletter van de accountant aanleveren. Vanwege het risico betalen wij het subsidievoorschot niet per kwartaal, maar maandelijks uit.

Structurele subsidie minder dan 125.000 euro

Een organisatie die een structurele subsidie ontvangt van minder dan 125.000 euro valt niet onder de monitoring structurele subsidierelaties. Voor deze organisaties gelden lagere verantwoordeisen voor de ontvangen subsidie.

Vragen over subsidies?

Hebt u een plan of idee, maar weet u niet of er subsidiemogelijkheden zijn? U kunt met uw vragen terecht bij het Subsidieteam.

Telefoon: 050 316 47 00 
Email: subsidies@provinciegroningen.nl