Rietproef Lauwersmeer

Het leefgebied voor beschermde vogelsoorten in het Lauwersmeer is aan het verdwijnen. Het gaat onder andere om voldoende waterriet en oevers met slik. Voor verschillende watervogels zoals de roerdomp en porseleinhoen is dit essentieel. Een van de doelen van het Natura 2000 Beheerplan Lauwersmeer is het waterriet weer laten groeien.

Uitvoering

Van februari tot half maart 2021 vond in het Lauwersmeergebied de rietproef plaats. In die periode werd gestreefd naar een waterpeil in het meer op 0,53 centimeter NAP in plaats van de reguliere 0,93 centimeter NAP. Het doel was om te onderzoeken wat de effecten zijn van een natuurlijkere waterstand op de ecologie en op het omliggende landbouwgebied.

Evaluatie

De proef met een natuurlijker waterpeil heeft geen aantoonbare effecten gehad op de grondwaterstanden, zoutgehaltes en zoetwaterlenzen in het Lauwersmeergebied. Dat is de uitkomst van de evaluatie ( PDF-bestand, 1 MB) van de proef. Om te bepalen of de proef een positief effect heeft gehad op de groei van het waterriet, is nog niet duidelijk. Om daar achter te komen wordt langer gemonitord. Voldoende, gezond waterriet is noodzakelijk voor het functioneren van de natuur in het Lauwersmeergebied. 

Hoe is de rietproef uitgevoerd?

Heeft u vragen?

Als u vragen heeft over de rietproef of het Natura 2000 Beheerplan Lauwersmeer, kunt u een mail sturen naar: lauwersmeer@provinciegroningen.nl of bellen met het secretariaat van de afdeling Landelijk Gebied en Water van de provincie Groningen, telefoon 050 - 316 4990.
U kunt ook bellen met het waterschap Noorderzijlvest, zowel tijdens als buiten kantooruren, telefoon 050 - 304 89 11.