Rietproef Lauwersmeer

Om te voorkomen dat het leefgebied voor beschermde vogelsoorten in het Lauwersmeer verdwijnt zijn maatregelen noodzakelijk. Voor verschillende watervogels zoals de roerdomp en porseleinhoen is waterriet essentieel.
Dit is een van de doelen van het Beheerplan Natura 2000 Lauwersmeer.

Rietproef

Door in het voorjaar het water op een tijdelijk hoger peil vast te houden, verwachten we het leefgebied voor de beschermde vogels te verbeteren. Met de rietproef willen we onderzoeken of een tijdelijke hoge waterstand de rietkragen steviger maakt. In 2017 heeft het waterschap Noorderzijlvest in overleg met Wetterskip Fryslân een vergunning afgegeven om het waterpeil in het Lauwersmeer tijdelijk te verhogen met 40 centimeter. Dit was op verzoek van de betrokken provincies. We willen in twee opeenvolgende jaren het water maximaal 41 centimeter hoger vasthouden dan het huidige streefpeil van 0,93 meter onder NAP. De proef duurt 6 tot 8 weken in de periode van februari tot april. De meetgegevens over de grondwaterstand in het Lauwersmeergebied die verzameld worden voor de rietproef zijn online toegankelijk.

Uitstel rietproef

De provincies Groningen en Fryslân hebben de rietproef in het Lauwersmeergebied opnieuw met een jaar uitgesteld tot 2020, omdat er nog juridische procedures tegen de proef bij de rechtbank lopen en de proef niet in het vogelbroedseizoen mag worden gehouden. De provincies hebben tot en met 2022 de tijd om de rietproef te houden.

Onderzoek effecten

We gaan de effecten onderzoeken op:

  • de verschillende leefgebieden
  • specifieke soorten als kuifeend en brilduiker
  • waterplanten als schedefonteinkruid
  • waterkwaliteit
  • vismigratie

Wat gaat er gebeuren?

In de film leggen we uit wat precies gaan doen in de rietproef en welke effecten we verwachten.

Schadevergoeding

Voor inwoners en ondernemers in het Lauwersmeergebied die schade ondervinden van de rietproef is er een schaderegeling.