Rietproef Lauwersmeer

Het leefgebied voor beschermde vogelsoorten in het Lauwersmeer is aan het verdwijnen. Het gaat onder andere om voldoende waterriet en oevers met slik. Voor verschillende watervogels zoals de roerdomp en porseleinhoen is dit essentieel. Een van de doelen van het Natura 2000 Beheerplan Lauwersmeer is het waterriet weer laten groeien.

Rietproef

Door in het voorjaar het water op een tijdelijk hoger peil vast te houden, verwachten we het leefgebied voor de beschermde vogels te verbeteren. Met de rietproef willen we onderzoeken of een tijdelijke hoge waterstand de rietkragen steviger maakt. In 2017 heeft het waterschap Noorderzijlvest in overleg met Wetterskip Fryslân een vergunning afgegeven om het waterpeil in het Lauwersmeer tijdelijk te verhogen met 40 centimeter. Dit was op verzoek van de betrokken provincies. We willen in twee opeenvolgende jaren het water maximaal 41 centimeter hoger vasthouden dan het huidige streefpeil van 0,93 meter onder NAP. 

Update 19 maart 2020: 

In overleg met waterschap Noorderzijlvest heeft de provincie Groningen besloten de rietproef Lauwersmeer dit jaar niet meer actief uit te voeren en deze te verplaatsen naar volgend jaar. De afgelopen weken kon de formele rietproef niet starten vanwege de weersomstandigheden en de hoge waterstand in het Lauwersmeer. Lees meer.

Grondwaterstand

De meetgegevens over de grondwaterstand in het Lauwersmeergebied die verzameld worden voor de rietproef zijn online via het Meetnet Lauwersmeer toegankelijk.

In december heeft de provincie Groningen, in overleg met de provincie Fryslân, de waterschappen, de gemeenten en Staatsbosbeheer besloten de rietproef dit voorjaar uit te voeren.

Wat gaat er gebeuren?

In de film leggen we uit wat precies gaan doen in de rietproef en welke effecten we verwachten.

Veelgestelde vragen

Op de pagina met veelgestelde vragen vindt u vragen en antwoorden.

Schadevergoeding

De provincie verwacht geen schade als gevolg van de rietproef. Op verzoek van inwoners en ondernemers in het Lauwersmeergebied heeft de provincie een schaderegeling opgesteld, voor het geval zij toch schade ondervinden van de rietproef.

Hebt u vragen?

Als u vragen hebt over de rietproef of het Natura 2000 Beheerplan Lauwersmeer, kunt u een mail sturen naar: lauwersmeer@provinciegroningen.nl of bellen met het secretariaat van de afdeling Landelijk Gebied en Water van de provincie Groningen, telefoon 050 - 316 45 43.
U kunt ook bellen met het waterschap Noorderzijlvest, zowel tijdens als buiten kantooruren, telefoon 050 - 304 89 11.