Rietproef Lauwersmeer

Om te voorkomen dat het leefgebied voor beschermde vogelsoorten in het Lauwersmeer verdwijnen zijn maatregelen noodzakelijk. Voor verschillende watervogels zoals de roerdomp en porseleinhoen is waterriet essentieel.

Om te voorkomen dat het leefgebied voor beschermde vogelsoorten in het Lauwersmeer verdwijnt zijn maatregelen noodzakelijk. Voor verschillende watervogels zoals de roerdomp en porseleinhoen is waterriet essentieel.

Door in het voorjaar het water op een tijdelijk hoger peil vast te houden, verwachten we het leefgebied voor de beschermde vogels te verbeteren. De proef is bedoeld te onderzoeken of een tijdelijke hoge waterstand de rietkragen steviger maakt.

We willen in twee opeenvolgende jaren het water maximaal 41 centimeter hoger vasthouden dan het huidige streefpeil van 0,93 meter onder NAP. De proef gaan in 2019 van start en duurt 6 tot 8 weken in de periode van februari tot april. 

Onderzoek effecten

We gaan de effecten onderzoeken op:

  • de verschillende leefgebieden
  • specifieke soorten als kuifeend en brilduiker
  • waterplanten als schedefonteinkruid
  • waterkwaliteit
  • vismigratie

Wat gaat er gebeuren?

In de film leggen we uit wat precies gaan doen in de rietproef en welke effecten we verwachten.