Rietproef Lauwersmeer

Het leefgebied voor beschermde vogelsoorten in het Lauwersmeer is aan het verdwijnen. Het gaat onder andere om voldoende waterriet en oevers met slik. Voor verschillende watervogels zoals de roerdomp en porseleinhoen is dit essentieel. Een van de doelen van het Natura 2000 Beheerplan Lauwersmeer is het waterriet weer laten groeien.

Rietproef

In de huidige situatie wordt de waterstand kunstmatig laag gehouden. Dit is goed voor de landbouw. Ook is het Lauwersmeer een gebied waar water wordt opgevangen uit Groningen en Friesland in extreme weersituaties. Maar er spelen meer belangen in het gebied. Het belang van de natuur (vastgelegd in wet- en regelgeving zoals Natura 2000), van recreatie en toerisme (denk bijvoorbeeld aan de wandelaars, de vogelaars en de vissers). 

Het huidige lage, vaste waterpeil heeft nadelige gevolgen voor het hele ecosysteem van het Lauwersmeergebied. Door het vaste, kunstmatig lage waterpeil verdwijnt het waterriet. En met het verdwijnen van het waterriet kalven de oevers van het Lauwersmeer af, verdwijnt broedgebied voor zeldzame vogels, paaigebied voor vissen en amfibieën en verslechtert de kwaliteit van het water. Om er voor te zorgen dat het waterriet weer gaat groeien, is er een natuurlijker waterpeil nodig. Om te onderzoeken of dit op een manier kan waarbij met de verschillende belangen in het gebied rekening wordt gehouden, is de rietproef bedoeld. 

In 2017 heeft het waterschap Noorderzijlvest in overleg met Wetterskip Fryslân een vergunning afgegeven om het waterpeil in het Lauwersmeer tijdelijk te verhogen met 40 centimeter. Dit was op verzoek van de betrokken provincies. We willen in twee opeenvolgende jaren het water maximaal 41 centimeter hoger vasthouden dan het huidige streefpeil van 0,93 meter onder NAP.

Grondwaterstand

De meetgegevens over de grondwaterstand in het Lauwersmeergebied die verzameld worden voor de rietproef zijn online via het Meetnet Lauwersmeer toegankelijk.

In december heeft de provincie Groningen, in overleg met de provincie Fryslân, de waterschappen, de gemeenten en Staatsbosbeheer besloten de rietproef dit voorjaar uit te voeren.

Wat gaat er gebeuren?

In de film leggen we uit wat precies gaan doen in de rietproef en welke effecten we verwachten.

Veelgestelde vragen

Op de pagina met veelgestelde vragen vindt u vragen en antwoorden.

Schadevergoeding

De provincie verwacht geen schade als gevolg van de rietproef. Op verzoek van inwoners en ondernemers in het Lauwersmeergebied heeft de provincie een schaderegeling opgesteld, voor het geval zij toch schade ondervinden van de rietproef.

Hebt u vragen?

Als u vragen hebt over de rietproef of het Natura 2000 Beheerplan Lauwersmeer, kunt u een mail sturen naar: lauwersmeer@provinciegroningen.nl of bellen met het secretariaat van de afdeling Landelijk Gebied en Water van de provincie Groningen, telefoon 050 - 316 4990.
U kunt ook bellen met het waterschap Noorderzijlvest, zowel tijdens als buiten kantooruren, telefoon 050 - 304 89 11.