Project VLOED

VLOED staat voor Verbetering Landbouwgronden door Ophoging met slib uit de Eems-Dollard. Binnen dit project onderzoeken we het grootschalig gebruik van overtollig slib uit de Eems-Dollard om daarmee lage (landbouw)gronden op te hogen en de Dollarddijk te versterken. Daarmee willen we de natuur in de Eems-Dollard herstellen en meer ruimte bieden. Ook willen we landbouwgronden behouden voor de toekomst en het kustgebied aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering. 

Waarom?

In grote delen van Groningen daalt de bodem door gaswinning en veenoxidatie. Hierdoor wordt de vruchtbare kleilaag dunner en de gronden natter. Ook wordt de landbouwgrond aan de noordelijke kust steeds zouter. De bodem daalt en de zeespiegel stijgt. Hierdoor ontstaat een steeds groter hoogteverschil. Dijken beschermen ons land tegen overstromingen, maar de kust groeit niet meer mee. Het water uit de Eems-Dollard, waar veel slib in voorkomt, kan het land achter de dijken niet meer bereiken. De slibdeeltjes kunnen niet bezinken maar blijven rondzweven in het water. De natuur in de Eems-Dollard is hierdoor sterk achteruit gegaan.

Over het project

In het project VLOED werken we samen met het Rijk en de regio om oplossingen voor deze problemen te vinden. Door slib uit de Eems-Dollard te halen, wordt het water minder troebel. Hierdoor kan de natuur zich herstellen. Het slib willen we gebruiken op land, om het hoogteverschil tussen land en zee te verkleinen en een oplossing te zoeken voor bodemdaling en verzilting. Zo ontstaat een nieuw toekomstperspectief voor de Eems-Dollard en het kustgebied, waarbij veiligheid, landbouw en natuur samengaan.

In de verkennende fase onderzoeken we drie scenario's:

  1. Het ophogen van laaggelegen (landbouw)gronden in Oosterhorn-Zuid met slib uit de Eemshaven ( PDF-bestand, 382 KB);
  2. Het inrichten van grootschalige kleirijperijen (kleidepots) voor versterking van de Dollarddijk ( PDF-bestand, 408 KB);
  3. Het op een natuurlijke manier laten bezinken van slib op laaggelegen gebieden achter de dijk. ( PDF-bestand, 341 KB) Zo zijn grote delen van Groningen ontstaan. 

Het project VLOED is een vervolg op eerdere proefprojecten van het programma Eems-Dollard 2050. Denk aan de pilot Ophogen landbouwgrond in Borgsweer en de kleirijperij in Delfzijl.

Fase

Het project VLOED zit aan het einde van de verkennende fase.

  • voorjaar 2023: voeren van gesprekken met mogelijke financiers;
  • voorjaar 2023: uitwerken financieringsmogelijkheden en besluitvorming over vervolgtraject opschaling;
  • voorjaar en zomer 2023: uitwerken scenario's met omgeving;
  • najaar 2023: besluitvorming over vervolg VLOED.

Vragen over dit project

Neem voor vragen contact op met de projectleider Albert Vos, via 06 - 52 76 15 59 of a.t.vos@provinciegroningen.nl, of met omgevingsmanager Peter van Dijken, via: 06 - 38 74 39 04