Project VLOED

Binnen het project VLOED (Verbetering Landbouwgronden door Ophoging met slib uit de Eems-Dollard) willen we onderzoeken of we de landbouw in de noordelijke kustzone van Groningen toekomstperspectief kunnen bieden. Kunnen we de waardevolle landbouwgronden voor toekomstige generaties behouden, door de effecten van bodemdaling, veenoxidatie en verzilting tegen te gaan, met slib uit de Eems-Dollard? En kunnen we onze zeedijken langs de Dollard geheel versterken met slib? 

Bodemdaling en verzilting

In grote delen van Groningen daalt de bodem, met name door gaswinning, maar ook door veenoxidatie. Hierbij wordt veen blootgesteld aan lucht, waardoor het oxideert en de bodem inklinkt. Ook heeft de landbouw in de noordelijke kustzone te maken met toenemende verzilting. Door de zeespiegelstijging zal deze verzilting alleen maar toenemen en krijgen steeds meer landbouwers te maken met natte gronden en versnippering van landbouwgebieden. 

Natuurlijke staat Eems-Dollard achteruit

In een natuurlijke situatie zonder dijken zou langs de kust inkomend slib het land hebben opgehoogd. Zo zijn grote delen van Groningen ontstaan. In de huidige situatie neemt het hoogteverschil tussen de zeespiegel en een deel van het Noord-Groningse land steeds meer toe. Ons land is goed beschermd met harde dijken, maar de kust groeit niet meer mee. De Eems-Dollard is daardoor verworden tot een soort grote badkuip, waarin het sediment blijft hangen, wat zorgt voor troebel water. Hierdoor gaat de natuurlijke staat van de Eems-Dollard snel achteruit. 

Over het project

In het project VLOED borduren we voort op een proefproject van het waterschap Hunze en Aa's, dat bij Borgsweer landbouwgrond ophoogt met slib. Daaraan voorafgaand wordt dit slib 'ontzilt' in het Oosterhornkanaal. De grond is over vijf jaar weer geschikt voor landbouw. Ook maken we gebruik van opgedane kennis en ervaringen van ophogingsprojecten in Duitsland.

Doel

Het doel van het project VLOED is het verkennen en uitwerken van de mogelijkheden voor het nuttig toepassen van slib, voor het ophogen van landbouwgronden en het inrichten van kleirijperijen. Er moet nog veel nader onderzoek worden gedaan, bijvoorbeeld als het gaat om techniek, locaties, regelgeving, financiën en draagvlak.

Uiteindelijk willen we:

  • minder hoogteverschil tussen land en water;
  • behoud van landbouwgronden voor de toekomst;
  • minder verzilting van landbouwgronden;
  • betere waterhuishouding;
  • hogere opbrengst van gewassen.

Fase

Het project VLOED zit in de verkennende fase. 

  • 2019-2020: koppeling aan het Interbestuurlijk programma ‘Vitaal Platteland’, koppeling aan het Programma Eems-Dollard 2050 en beschikbaarstelling van middelen voor verkenning in Groningen vanuit het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;
  • 2020: start verkenning;
  • 2022:  einde verkenning, met uitwerking mogelijke scenario’s, inclusief financiering en besluitvorming over vervolgtraject opschaling.

Vragen over dit project

Neem voor vragen contact op met de projectleider Albert Vos, via 06 - 52 76 15 59 of a.t.vos@provinciegroningen.nl, of met omgevingsmanager Peter van Dijken, via: 06 - 38 74 39 04