Een thuis voor iedereen

Voor steeds meer mensen is het moeilijk een passende woning te vinden, ook in Groningen. Voor bepaalde groepen is het vinden van een geschikt (t)huis nog lastiger. Bijvoorbeeld doordat begeleiding of zorg in de buurt nodig is. Of omdat mensen behoefte hebben aan een specifiek soort woning of woonvorm. In Groningen zijn we bezig met het programma Een thuis voor iedereen. Het doel is om te zorgen voor voldoende betaalbare woningen voor aandachtsgroepen, met een evenwichtige verdeling over de provincie en met de juiste zorg, ondersteuning en begeleiding.

Groningen één van de koplopers

Groningen is één van de zogenaamde koplopers vanuit het landelijke programma Een thuis voor iedereen. Vooruitlopen op bijvoorbeeld wetgeving, gaan wij alvast met concrete acties aan de slag voor de huisvesting van aandachtsgroepen. De Groninger gemeenten, de Provincie Groningen en de in Groningen actieve woningcorporaties werken hierin samen.

Daarnaast maken we een koppeling met het landelijke programma ‘Wonen en zorg voor ouderen’. Het doel van dit programma is dat ouderen in een geschikte woning en leefomgeving met plezier kunnen wonen en kunnen verhuizen als ze dat willen. 

Huisvesting van aandachtsgroepen

Het is belangrijk dat er genoeg betaalbare woningen komen voor aandachtsgroepen. Het gaat in ieder geval om dakloze personen, uitstromers uit instellingen (zoals GGZ en detentie), stoppende sekswerkers, ernstig chronisch zieken en mantelzorgontvangers/verleners. Vaak hebben zij niet alleen een dak boven hun hoofd nodig, maar ook behoefte aan zorg en ondersteuning. Daarnaast verdubbelt het aantal tachtigplussers tussen nu en 2040. Dit vraagt om voldoende toegankelijke woningen, die ook geschikt zijn als er beperkingen zijn of ontstaan. 

Wie werken samen?

In een projectgroep werkt een afvaardiging van de Groninger gemeenten, RVO, woningcorporaties, zorgpartijen en de provincie samen aan de uitvoering van het programma.

Welke stappen worden genomen? 

Als eerste brengen we de situatie beter in beeld. Wat is de huidige en toekomstige woningvraag van urgent woningzoekenden?

Vervolgens kunnen we aan de slag met de vertaling. Wat kan een goed uitgangspunt zijn voor een evenwichtige verdeling van deze woningzoekenden binnen Groningen?

Wat wordt er gedaan?

Afspraken worden vastgelegd in bijvoorbeeld volkshuisvestelijke programma's, gemeentelijke urgentieregelingen, huisvestingsverordeningen en woonzorgvisies.