Woo-verzoek indienen

De Wet open overheid (Woo) is de opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De wet regelt uw recht op informatie van de overheid. De provincie verstrekt op allerlei manieren uit eigen beweging informatie over het provinciale beleid en de uitvoering daarvan. Bijvoorbeeld via de pers, de eigen provinciale website of websites zoals officielebekendmakingen.nl en overheid.nl. Toch kan het zo zijn dat u iets specifieks wilt weten of informatie zoekt over een bepaald onderwerp, die u niet kunt vinden via onze kanalen. In dat geval kunt u een verzoek doen bij de provincie om de betreffende informatie openbaar te maken. Overheidsinformatie is immers in principe openbaar, tenzij de Woo bepaalt dat de gevraagde informatie niet geschikt is om openbaar te maken. Bekijk ook het overzicht van Woo-besluiten.

Hoe dient u een Woo-verzoek in?

Iedereen kan de provincie verzoeken om informatie openbaar te maken. U kunt dit verzoek op verschillende manieren doen.

U kunt Woo-verzoeken aan het college van Gedeputeerde Staten, Provinciale Staten en de commissaris van de Koning op de volgende manieren indienen:

Zorg ervoor dat uw verzoek in elk geval de volgende punten bevat:

  • De informatie die u vraagt moet betrekking hebben op (de voorbereiding en de uitvoering van) het beleid van de provincie. Het moet gaan om publieke informatie die bij de provincie berust.
  • U moet het beleidsonderwerp of het beleidsdocument (als u het concrete document kent) noemen waarover u informatie wenst. Als u alleen een onderwerp noemt, moet dit wel voldoende specifiek zijn. Het onderwerp mag dus niet te ruim geformuleerd zijn.

Als u het lastig vindt te verwoorden welke informatie u precies wilt, kunnen wij u hierbij helpen. Neemt u in dat geval contact op met onze contactpersoon.

Wij beslissen uiterlijk binnen 4 weken na ontvangst op uw Woo-verzoek. Als wij positief beslissen op uw Woo-verzoek, ontvangt u de door u gevraagde informatie tegelijk met de beslissing. Wij kunnen de termijn van 4 weken verlengen met 2 weken. In dat geval informeren wij u over deze verlenging.

Bij omvangrijke of ingewikkelde verzoeken lukt het soms niet om binnen de termijn alle informatie openbaar te maken. Als dit het geval is, nemen wij contact met u op. We gaan dan met u in gesprek om samen te kijken wat mogelijk is.

Contactpersoon

Als u meer informatie wilt of vragen heeft over de beschikbaarheid van informatie, dan kunt u contact opnemen met een contactpersoon. Deze persoon kan u inzicht geven in welke informatie beschikbaar is en waar u deze kunt vinden. U kunt deze persoon telefonisch bereiken door te bellen met 050- 316 49 11. U kunt ook een mail sturen naar woo@provinciegroningen.nl. Wij verzoeken u in het onderwerp 'vraag naar beschikbaarheid informatie' op te nemen.