Wob-verzoek indienen

De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) regelt uw recht op informatie van de overheid. De provincie verstrekt op allerlei manieren uit eigen beweging informatie over het provinciale beleid en de uitvoering daarvan. Bijvoorbeeld via de pers, via de eigen provinciale website of door het uitgeven van folders en brochures. Als u iets specifieks wilt weten of informatie zoekt over een bepaald onderwerp, kunt u een verzoek indienen tot openbaarmaking van bepaalde overheidsinformatie. Overheidsinformatie is immers in principe openbaar, tenzij de Wob bepaalt dat de gevraagde informatie niet geschikt is om openbaar gemaakt te worden. Dat is het algemene uitgangspunt van de Wob. 

Hoe dient u een Wob-verzoek in?

Iedereen kan de provincie verzoeken om informatie over welke bestuurlijke zaak dan ook. U kunt dit verzoek op verschillende manieren doen.
U kunt Wob-verzoeken aan het college van Gedeputeerde Staten en de commissaris van de Koning op de volgende manieren indienen:

  • mondeling (gesprek, telefonisch);
  • schriftelijk (brief);
  • fax via 050 - 316 49 33;
  • e-mail via wob@provinciegroningen.nl met als onderwerp 'Wob-verzoek'.

Zorg ervoor dat uw verzoek in elk geval de volgende punten bevat:

  • De informatie die u vraagt moet betrekking hebben op (de voorbereiding en de uitvoering van) het beleid van de provincie. U moet het beleidsonderwerp of het beleidsdocument (als u het concrete document kent) noemen waarover u informatie wenst. Als u alleen een onderwerp noemt, moet dit wel voldoende specifiek zijn. Het onderwerp mag dus niet te ruim geformuleerd zijn.
  • Het moet gaan om informatie die bij de provincie vastgelegd is.

Wij beslissen uiterlijk binnen 4 weken na ontvangst op uw Wob-verzoek. Als wij positief beslissen op uw Wob-verzoek, ontvangt u de door u gevraagde informatie tegelijk met de beslissing.

Wij kunnen de termijn van 4 weken verlengen. In dat geval informeren wij u over deze verlenging. Als uw verzoek over milieu-informatie gaat of als er nog andere belanghebbenden betrokken zijn bij uw Wob-verzoek, dan gelden er andere termijnen. Daarover krijgt u dan bericht.

Hebt u nog vragen?

Neem dan contact op via

Telefoon: 050 - 3164911
E-mail: info@provinciegroningen.nl