Wet dwangsom en beroep

Heeft u een vergunning, ontheffing of subsidie aangevraagd of een bezwaarschrift ingediend? Dan moet de provincie hierop reageren. Als de provincie dat niet tijdig doet, heeft u de mogelijkheid om de provincie om een dwangsom te vragen. Hierover leest u meer in de Algemene Wet Bestuursrecht.

Beslistermijn

Als de overheid niet tijdig beslist, overschrijden ze daarmee de wettelijke beslistermijn. Wat de beslistermijn is, verschilt per aanvraag. In de ontvangstbevestiging die u van ons ontvangt, staat welke beslistermijn voor uw aanvraag geldt. Onder 'aanvraag' verstaan we ook een verzoek aan ons om een besluit te nemen. De provincie heeft de mogelijkheid om in bepaalde gevallen een beslistermijn uit te stellen of op te schorten.

Wanneer kunt u geen dwangsom vragen?

De provincie hoeft niet altijd een dwangsom te betalen. De uitzonderingen staan in de Wet Algemene Bestuursrecht. Als we met de aanvrager een schriftelijke afspraak hebben gemaakt over het verlengen van de beslistermijn, hoeft de provincie ook geen dwangsom te betalen.

Hoe kunt u een dwangsom vragen?

Als de provincie te laat is met een beslissing op uw aanvraag, kunt u gebruik maken van het formulier 'Aanvraag dwangsom bij te laat beslissen'. 

Aanvraag dwangsom bij te laat beslissen

U kunt ons ook een brief schrijven waarin u aangeeft dat de beslistermijn van uw aanvraag is overschreden. U stelt ons daarmee in gebreke. De volgende voorbeeldtekst kunt u hiervoor gebruiken:

Op [datum] heeft u de ontvangst van mijn aanvraag om [vergunning, ontheffing, subsidie, verzoek om handhaving of bezwaarschrift ] bevestigd. U heeft daarin aangegeven dat ik uiterlijk [aangegeven datum van beslissen] uw beslissing zou ontvangen. Die datum is inmiddels verstreken en ik heb nog niets van u ontvangen. Ik stel u hierbij in gebreke.

[ondertekening: handtekening, naam, adres, woonplaats]

Als de provincie uw formulier heeft ontvangen, heeft de provincie nog 2 weken de tijd om alsnog een beslissing te nemen. 

U hoeft geen actie te ondernemen. Voor iedere dag dat we te laat zijn, moet de provincie u een dwangsom betalen.

  • de eerste 2 weken € 23 per dag
  • de 2 weken daarna € 35 per dag
  • daarna € 45 per dag.

Het maximum van de totale dwangsom is € 1.440.

Als het ons dan nog steeds niet is gelukt een beslissing te nemen, ontvangt u een brief van ons. In de brief staat dat we u de maximale dwangsom van € 1.440 toekennen. Wij geven dan ook aan wanneer we de definitieve beslissing op uw aanvraag nemen.

Meer informatie

Heeft u nog vragen, neem dan contact op via

E-mail: info@provinciegroningen.nl