Wet dwangsom en beroep

Aanvragers van een vergunning, ontheffing, subsidie of een bezwaarschrift hebben de mogelijkheid de provincie om een dwangsom te vragen op het moment dat we te laat zijn met de beslissing op een aanvraag of bezwaarschrift. Bepalingen hierover zijn opgenomen in de Algemene Wet Bestuursrecht.

Beslistermijn

Een overheid die niet tijdig beslist, overschrijdt de beslistermijn. De beslistermijn kan verschillen per aanvraag. In de ontvangstbevestiging die u na uw aanvraag van ons ontvangt, staat welke beslistermijn voor uw aanvraag geldt. Onder 'aanvraag' verstaan we ook een verzoek aan ons om een besluit te nemen. 
De provincie heeft mogelijkheden om in bepaalde gevallen een beslistermijn uit te stellen of op te schorten.

Wanneer kunt u geen dwangsom vragen?

De provincie hoeft niet altijd een dwangsom te betalen. De uitzonderingen zijn opgesomd in de Wet Algemene Bestuursrecht. Een dwangsom is daarnaast niet verschuldigd als er bijvoorbeeld vooraf met de aanvrager een schriftelijke afspraak is gemaakt over het verlengen van de beslistermijn.

Hoe kunt u een dwangsom vragen?

Op het moment dat u merkt dat wij te laat zijn met een beslissing op uw aanvraag kunt u gebruik maken van het formulier 'Aanvraag dwangsom bij te laat beslissen'. 

Aanvraag dwangsom

U kunt ons ook een brief schrijven waarin u aangeeft dat de beslistermijn van uw aanvraag is overschreden. U stelt ons daarmee in gebreke. De volgende voorbeeldtekst kunt u gebruiken:

Op [datum] hebt u de ontvangst van mijn aanvraag om [vergunning, ontheffing, subsidie, verzoek om handhaving of bezwaarschrift ] bevestigd. U hebt daarin aangegeven dat ik uiterlijk [aangegeven datum van beslissen] uw beslissing kon ontvangen. Die datum is inmiddels verstreken en ik heb nog niets van u ontvangen. Ik stel u hierbij in gebreke.

[ondertekening: handtekening, naam, adres, woonplaats]

Met het formulier stelt u ons in gebreke. Wij hebben nadat we uw formulier hebben ontvangen 2 weken de tijd om alsnog een beslissing te nemen, voordat de dwangsom gaat lopen. 

U hoeft geen actie te ondernemen. De dwangsom gaat lopen. Voor elke dag dat we te laat zijn, zijn we u een dwangsom verschuldigd. Voor de eerste 2 weken is dat € 23 per dag, de 2 weken daarna € 35 per dag en de daarna volgende periode € 45 per dag. Het maximum van de totale dwangsom is € 1.440.

Als het ons binnen 56 dagen nog steeds niet is gelukt een beslissing te nemen, ontvangt u een brief. In de brief staat dat we u de maximale dwangsom van € 1.440 toekennen. Wij geven dan ook aan wanneer we de definitieve beslissing op uw aanvraag nemen.


56 dagen zijn de dagen vanaf de dag dat we uw aanvraagformulier dwangsom (ingebrekestelling) hebben ontvangen tot en met de 6 weken dwangsom, in totaal dus 8 weken). 

Meer informatie

Hebt u nog vragen, neem dan contact op via

E-mail: info@provinciegroningen.nl