Wadlooptocht organiseren

Wilt u een wadlooptocht organiseren voor 1 of meer personen? Dan moet u bij de provincie een wadloopvergunning aanvragen. Voor een (natuureducatieve) excursie hebt u een ontheffing nodig.

Naast de wadloopvergunning kunnen ook andere wettelijke bepalingen gelden. Wanneer u bijvoorbeeld naar een beschermd natuurgebied wilt lopen, moet u daarvoor eerst toestemming hebben.

Een ontheffing voor (natuureducatieve) excursies is alleen geldig in gebieden die wij daarvoor aangewezen hebben. U vindt ze via de op de pagina over toerisme en recreatie op waddenzee.nl.

Voor wie?

Wadlooporganisaties en particulieren.

Welke vergunning voor wie?

Bent u een wadlooporganisatie?
De vergunning voor wadlooporganisaties heet de A-vergunning.

Wilt u zonder organisatie een wadlooptocht doen met een groep van maximaal 12 personen?
Voor deze groep is er de B-vergunning.

Wilt u alleen lopen?
De vergunning voor individuele lopers heet de C-vergunning.

Termijn

U kunt jaarlijks tussen 1 en 31 december een wadloopvergunning aanvragen. Een vergunning is 5 jaar geldig.

Voorwaarden

  • U bent 18 jaar of ouder.
  • U hebt voldoende ervaring met het leiden van wadlooptochten.
  • U of de gidsen beschikken over voldoende hulp- en reddingsmiddelen.

Wet- en regelgeving

Procedure

U kunt jaarlijks tussen 1 en 31 december een wadloopvergunning aanvragen. Voor het aanvragen van een wadloopvergunning kunt u gebruik maken van aanvraagformulieren. Deze formulieren kunt u downloaden via de  informatiepagina voor wadlopers op waddenzee.nl.

Uw aanvraag moet bestaan uit een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier. Stuur uw volledige aanvraag naar:

Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân
afdeling Stêd & Plattelân
Postbus 20120
8900 HM Leeuwarden

U kunt de volledige aanvraag ook digitaal aanleveren via de Berichtenbox van Antwoord voor Bedrijven.

Aan elk type vergunning zijn voorschriften verbonden. De Wadloopadviescommissie geeft ons advies over het al dan niet verlenen van een vergunning of ontheffing.

Na het insturen van uw aanvraag ontvangt u een ontvangstbevestiging. Binnen 13 weken krijgt u schriftelijk bericht over toewijzing of afwijzing van uw aanvraag. Voor een ontheffingsaanvraag gelden 8 weken. Wanneer wij niet op tijd een beslissing nemen kunt u ons een dwangsom opleggen.

Wanneer u het niet eens bent met de inhoud van ons besluit, kunt u bezwaar maken tegen dit besluit. Bent u het niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift, dan kunt u beroep aantekenen bij de rechtbank. Meer informatie over wat u tegen de uitspraak op uw aanvraag en/of bezwaarschrift kunt ondernemen, vindt u op de pagina Bezwaar maken.

Kosten

Als u deze ontheffing/vergunning aanvraagt, dan betaalt u de provincie daarvoor zogenoemde leges. De hoogte van de leges vindt u in de Tarieventabel in de Legesverordening provincie Groningen.

Informatie over wadlopen

Informatie en actueel nieuws over wadlopen vindt u op de officiële site voor de Waddenzee en het Waddengebied. Daar kunt u ook de verordening, formulieren, voorschriften en kaarten downloaden.

Vragen over deze ontheffing of vergunning?

Neem dan contact op met team Vergunningen en Beheer van de provincie Fryslân, afdeling Stêd & Plattelân.

Telefoon:  058 - 292 51 09