Uitvoeringsprogramma leefbaarheid

De provincie wil dat het in Groningen goed leven, wonen en werken is. Op veel manieren werken we aan de leefbaarheid. En die staat onder druk, onder meer door bevolkingsdaling en aardbevingen. De provincie Groningen doet al veel voor de leefbaarheid en wil nog meer doen. Daarom investeren we de komende vier jaar 47 miljoen euro extra. Dat doen we via het Uitvoeringsprogramma Leefbaarheid. Dit programma, met en voor Groningers ontwikkeld, bevat subsidies en aanjaagfondsen (leningen). Via fondsen stellen wij 25 miljoen euro beschikbaar, waarvan 22 miljoen euro in de vorm van subsidies.

Monitor Uitvoeringsprogramma Leefbaarheid en Tussenbalans

Sociaal Planbureau Groningen heeft voor ons de effecten van het uitvoeringsprogramma onderzocht (eerste tender oktober 2016 en projecten tot en met februari 2017). De resultaten zijn gebundeld op een digitale projectenkaart. In mei 2017 verscheen de Tussenbalans Leefbaarheid. Deze tussenbalans richt zich op het beleid: wat is de stand van zaken, moeten we accenten verleggen en zo ja, hoe gaan we dat doen?

Gebiedsgerichte aanpak - 14 miljoen euro

Subsidies voor de aanpak van het centrumgebied in een kern of dorp: grote ingrepen in gebouwen voor het toekomstbestendig maken van dorpskernen en wijken.

Doelgroepen: gemeenten en partijen die nauw samenwerkt met een gemeente.

Locatiegerichte aanpak - 5 miljoen euro

Verdeeld over:

 1. Voorzieningen op peil - 3 miljoen euro
  Subsidies voor het behouden en verbeteren van het voorzieningenniveau door het ondersteunen van initiatieven die meerdere voorzieningen en functies combineren.

 2. Transitiefonds particuliere woningvoorraad - 2 miljoen euro voor een duurzame en toekomstbestendige woningvoorraad. Deze 2 miljoen is verdeeld over twee onderdelen:

  • Subsidies voor onttrekking en sloop van woningen (1 miljoen)
   Doelgroepen: gemeenten of bewonersorganisaties (stichtingen, verenigingen).

  • Leningen voor woningverbetering (1 miljoen)
   Doelgroepen: eigenaren van koopwoningen (al dan niet georganiseerd in een vereniging of stichting).

Bewonersinitiatieven - 2 miljoen euro

Subsidies voor kleinschalige initiatieven die de woon- en leefomgeving beter, mooier en leuker maken.

Doelgroepen: (groepen) inwoners van de provincie Groningen.

1 miljoen euro is bestemd voor uitvoeringskosten.

Download