Verbetering arbeidsmarkt Oost-Groningen

Oost-Groninger gemeenten gaan samen arbeidsmarkt verbeteren

De arbeidsmarktsituatie van Oost-Groningen is niet te vergelijken met de rest van Nederland. De streek telt verhoudingsgewijs 3,5 keer zoveel mensen in sociale werkplaatsen vergeleken met de rest van het land. Daarom hebben gemeenten, de provincie, het Rijk en werkgevers- en werknemersorganisaties afspraken  (PDF PDF-bestand, 131 KB)gemaakt om de arbeidsmarkt in Oost-Groningen te verbeteren.

Afspraken

Onder leiding van de commissie Van Zijl hebben de provincie, de zeven Oost-Groninger gemeenten, de Drentse gemeente Borger-Odoorn, het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de sociale partners op een aantal terreinen de volgende afspraken gemaakt:

  • Maatschappelijk: scholing, ontwikkeling, begeleiding en reïntegratie van mensen op de reguliere arbeidsmarkt die nu binnen een sociale werkvoorzieningsschap werken of een bijstandsuitkering hebben en daarnaast ontwikkeling van de werkgelegenheid.
  • Politiek-bestuurlijk: samenwerking tussen de gemeenten vanuit een gemeenschappelijk toekomstperspectief waarbij mogelijk ‘offers’ gebracht moeten worden aan de lokale autonomie.
  • Organisatorisch: een effectieve en efficiënte uitvoering van de Participatiewet, waarbij een logisch verband ontstaat tussen onderwijs, werk, inkomen en economie.
  • Financieel: het opvangen van de 'rode cijfers' in het participatiebudget van de betrokken gemeenten en het oplossen van jaarlijks financiële tekorten bij de sociale werkvoorzieningsschappen.
Jonge vrouw bekijkt vacatures

Eén uitvoeringsorganisatie

De samenwerkende gemeenten gaan een gemeenschappelijke aanpak ontwikkelen. Het doel is mensen met een arbeidsbeperking zoveel mogelijk in reguliere banen aan de slag te helpen. De nieuwe uitvoeringsorganisatie start in 2016. De huidige sociale werkvoorzieningsschappen, Synergon en WEDEKA, worden gereorganiseerd. In de periode 2015-2018 stelt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid maximaal 18 miljoen euro beschikbaar. Zo kunnen de gemeenten in de jaren 2015 tot en met 2018 de gevolgen van de nieuwe Participatiewet voor de sociale werkvoorzieningsschappen opvangen.

Bijdrage provincie

De provincie Groningen gaat de komende jaren extra bijdragen aan de versterking van de economie in Oost-Groningen. Bijvoorbeeld snelle en voor iedereen toegankelijke internetverbindingen en uitbreiding of aanpassing van wegen. Verder gaat de provincie bijdragen in de personele kosten van een aan te stellen regievoerder die de gemeenten helpt bij hun werkzaamheden.

Baanzekerheid

Vakbonden en werkgevers willen bereiken dat er een speciaal fonds wordt opgericht voor scholing en ontwikkeling van de doelgroepen in de Participatiewet in Oost-Groningen. Verder zetten ze zich in voor 850 garantiebanen in Oost-Groningen.

Downloads