Ontwikkelingsvisie Eemsdelta

Samen met de regio denken we na over de ontwikkeling van de Eemsdelta

De regio Eemsdelta ligt in het noordoosten van de provincie Groningen en maakt deel uit van de Nederlandse, Duitse en Deense Noordzee en Waddenkust. De regio heeft een heel eigen problematiek. Daarom hebben we speciaal voor dit gebied een ontwikkelingsvisie  (PDF PDF-bestand, 10 MB)gemaakt voor de periode tot 2030. Deze ontwikkelingsvisie is een uitwerking van de gebiedsopgave in ons Provinciaal Omgevingsplan.

Problematiek Eemsdelta

In de regio Eemsdelta neemt de economische bedrijvigheid de laatste jaren sterk toe. Vooral in de Eemshaven en de haven van Delfzijl. Energie speelt daarbij een belangrijke rol. Het is een grote uitdaging om daarbij de unieke natuurwaarden van het werelderfgoed Waddenzee en de Eems-Dollard in stand te houden en te versterken. Daarnaast heeft het gebied te maken met wegtrekkende jongeren en afname (krimp) van de bevolking. Om de leefbaarheid en een gezonde sociale ontwikkeling in de Eemsdelta te kunnen blijven waarborgen, is het belangrijk na te denken over de toekomstige ontwikkeling van wonen en voorzieningen, zoals winkels, scholen en openbaar vervoer.

Ontwikkelingsvisie

De stuurgroep Eemsdelta heeft de ontwikkelingsvisie gemaakt. In deze stuurgroep zitten de provincie, de gemeenten Delfzijl, Appingedam, Loppersum en Eemsmond, de waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aas, de Milieufederatie, Groningen Seaports en de Land- en Tuinbouworganisatie. In de visie staat welke (ruimtelijke) ontwikkeling we graag willen en hoe we die ontwikkeling in de Eemsdelta willen gaan realiseren. We kijken daarbij naar verschillende kanten, zoals landbouw, natuur, stedelijk gebied, klimaat, energie en bereikbaarheid. De visie wordt de basis voor plannen en programma's van provincie, gemeenten en waterschappen. Bij het opstellen van de Ontwikkelingsvisie hebben wij ook gebruik gemaakt van de Havenvisie 2030 van Groningen Seaports, Economie & Ecologie in balans en de Economische Visie (PDF PDF-bestand, 8 MB).

Samen met anderen

Bij het maken van deze visie betrekken we de belangrijkste belanghebbenden (stakeholders) en diverse maatschappelijke organisaties, zoals diverse zorginstellingen, onderwijsinstellingen, het MKB, Samenwerkende bedrijven Eemsdelta en Vereniging Groninger Dorpen. Er zijn verschillende bijeenkomsten geweest:

  • op 7 december 2010 vond een startbijeenkomst plaats voor bestuurders van de gemeenten, de provincie en de waterschappen;
  • op 31 mei 2011 was er een bestuursconferentie, waar we afspraken hebben gemaakt over de samenwerking;
  • op 19 september 2011, 15 maart 2012 en 19 november 2012 vonden bijeenkomsten plaats met de gemeenteraden, Provinciale Staten, stakeholders en de belangrijkste maatschappelijke organisaties in het gebied over de uitwerking van de ontwikkelingsvisie;
  • op 10 december 2012 konden burgers reageren op de gemaakte keuzes tijdens een informatiebijeenkomst over de Ontwikkelingsvisie Eemsdelta. De vragen en opmerkingen  (PDF PDF-bestand, 53 KB)van deze avond betrekken we bij de vaststelling van de Ontwikkelingsvisie Eemsdelta.

Besluitvorming

De Ontwikkelingsvisie is in juni en juli 2013 vastgesteld door de raden van de gemeenten Delfzijl, Eemsmond, Appingedam en Loppersum en Provinciale Staten van Groningen. Op 3 oktober 2013 is er een feestelijke presentatie geweest van de definitieve Ontwikkelingsvisie Eemsdelta. Tijdens deze bijeenkomst ondertekenen we ook het convenant ‘Doorwerking Ontwikkelingsvisie Eemsdelta’. Hierbij spreken we af dat de ontwikkelingsvisie doorwerkt in bestemmingsplannen, het Provinciaal Omgevingsplan (POP) en plannen van de waterschappen. Om uitvoering te geven aan de Ontwikkelingsvisie stellen we een uitvoeringsprogramma op. Daarin staat welke projecten we gaan uitvoeren. Dit programma moet eind 2013 klaar zijn.

Downloads