Groninger Verdienmodel

De provincie wil koploper worden in duurzame landbouw

Sinds 1 juli 2014 is voor melkveehouders in de provincie het Groninger Verdienmodel (GVM) van kracht. Melkveehouders die zich extra inspannen op thema's zoals gezondheid van dieren, uitstoot van ammoniak en natuur en landschap kunnen uitbreidingsruimte verdienen. Daarnaast moeten melkveehouders in gesprek gaan met omwonenden en ervoor zorgen dat de nieuwbouw niet uit de toon valt in het landschap. Een ondernemer die voldoende inspanningen levert, en voldoet aan een aantal randvoorwaarden, mag het bedrijf uitbreiden tot een bouwblok van maximaal 4 hectare. Andersom: voor wie hier niet aan kan voldoen, is de uitbreiding van het bouwblok boven de 2 hectare niet mogelijk.

Opdracht van Provinciale Staten

In maart 2013 gaven Provinciale Staten via een motie (PDF PDF-bestand, 851 KB) het college van Gedeputeerde Staten de opdracht om een Groninger Verdienmodel uit te werken voor de landbouwsector. Het GVM moet de landbouwsector stimuleren om inspanningen te leveren die de landbouw in Groningen sterker, het landschap mooier en schoner en de betrokkenheid tussen boerenbedrijven en hun omgeving actiever maken. In de eerste fase is het Groninger Verdienmodel uitgewerkt voor de melkveehouderij. De bedoeling is dat er uiteindelijk ook varianten komen voor de akkerbouw en de intensieve veehouderij.

De ondertekening van de afspraken voor het Groninger Verdienmodel
De ondertekening van de afspraken voor het Groninger Verdienmodel op 4 juli 2014, met van links naar rechts: Siegbert van der Velde (Natuur- en Milieufederatie Groningen), gedeputeerde Henk Staghouwer en Annette van Velde (LTO Noord).

Samenwerking

Het model is ontwikkeld door de provincie Groningen in samenwerking met LTO Noord en de Natuur en Milieufederatie Groningen. Wij zijn hierin ondersteund door de Wageningen Universiteit en Livestock Research.

Bij het maken van het Verdienmodel zijn diverse belanghebbende partijen betrokken, zoals het Groninger Agrarisch Jongeren Kontakt (GrAJK), de Vereniging Groninger Dorpen, gemeenten, de zuivelsector, individuele melkveehouderijen, de achterban van de Natuur en Milieufederatie en leden van Provinciale Staten. Dat is gebeurd tijdens verschillende gesprekken. De verslagen hiervan zijn terug te vinden onder 'documenten'.