Dubbele dijk Eemshaven-Delfzijl

Nieuw dijkconcept goed voor veiligheid en natuur

De zeedijk tussen de Eemshaven en Delfzijl voldoet niet meer aan de veiligheidsnorm vanwege de stijging van de zee, de daling van de bodem en aardbevingen door de gaswinning. Daarom heeft de provincie samen met verschillende partijen besloten met een nieuw plan 'dubbele dijk' dit dijkgedeelte te versterken en aardbevingsbestendig te maken. Door hiervoor gebruik te maken van slib uit de Eems-Dollard draagt het project ook bij aan de oplossing van het sliboverschot.

Proefproject

De provincie Groningen heeft twee nieuwe dijkconcepten laten onderzoeken. Eén daarvan is het dijkconcept 'dubbele dijk' dat niet alleen de veiligheid verbetert maar ook goed is voor de natuur, innovatie in de landbouw en recreatie. Zo wordt binnendijks een zone van ongeveer vijftig hectare ingericht waar onder andere kokkels en gewassen als zeekraal en zeeaster kunnen worden geteeld. Buitendijks wordt er een broedeiland voor vogels aangelegd.

Hergebruik slib

Achter de Waddijk komt een tweede dijk, opgebouwd uit slib. Hierdoor staat een kustzone met een 'dubbele kering'. Tussen de beide dijken komen smalle polders met slib, waar het slib kan rijpen. Op die manier komt de polder hoger te liggen en ontstaat er een rijke kleigrond. Wanneer de polder vol is kan de kleigrond gebruikt worden als landbouwgrond of afgegraven worden en gebruikt worden voor verbetering van grond in de Veenkoloniën.

Samenwerking

Het waterschap Noorderzijlvest, de gemeenten Delfzijl en Eemsmond, het Rijk en de provincie hebben afgesproken de twaalf kilometer dijk tussen de Eemshaven en Delfzijl te verbeteren.

Planning

Het waterschap Noorderzijlvest begint in de zomer van 2015. In 2016 start de dijkversterking tussen de Eemshaven en Delfzijl. Het proefproject Dubbele dijk is onderdeel van de Visie Vitale Kust Eems-Dollard (PDF PDF-bestand, 4 MB).

Financiering

Voor de financiering van het project wordt gekeken naar diverse bronnen, zoals het Waddenfonds, landbouw innovatie, natuur en recreatie.

Meer informatie

Neem voor meer informatie over het proefproject 'dubbele dijk' contact op met Matthijs Buurman, telefoon 050 - 316 42 58, e-mail m.buurman@provinciegroningen.nl.