Vraag en antwoord bodemverontreiniging

Bodemverontreiniging

 • Wat is bodemverontreiniging?

  Op verschillende plaatsen in de provincie Groningen is de bodem vervuild geraakt. Dit komt grotendeels door activiteiten van bedrijven zoals smederijen, garages en chemische wasserijen. Deze bedrijven maakten vroeger gebruik van stoffen waarvan we nu weten dat ze schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid en het
  milieu. We spreken over bodemverontreiniging als er méér van een schadelijke stof in de bodem zit dan normaal. Denk bij schadelijke stoffen bijvoorbeeld aan asbest, zware metalen (zoals zink en lood), olie en oplosmiddelen. 
   

 • Wanneer vormt bodemverontreiniging een risico voor de volksgezondheid?

  Als de concentraties van schadelijke stoffen in de bodem boven bepaalde waarden uitkomen, kan bodemverontreiniging soms risico’s vormen voor de volksgezondheid. Wanneer er sprake is van risico voor de volksgezondheid, hebben wij als provincie de taak om hier maatregelen tegen te nemen. 

  Een vervuilde bodem betekent lang niet altijd dat er ook gezondheidrisico’s aanwezig zijn. Het is van belang om te weten hoeveel contact er is tussen mensen en de schadelijke stoffen in de grond. Als er groenten worden gegeten uit een tuin of als er kinderen spelen op vervuilde grond, is het contact met
  verontreinigde grond bijvoorbeeld groter dan wanneer de bodem bestraat is. Nog een voorbeeld: vluchtige stoffen kunnen uitdampen in de kruipruimten van een woning. Als de kruipruimte niet goed wordt geventileerd, kan dit ook risico’s voor de gezondheid van de bewoners met zich meebrengen.

  Of er inderdaad sprake is van gezondheidsrisico’s, is dus afhankelijk van de stof die aanwezig is, van de omstandigheden en van het gebruik van de bodem. Dit wordt per geval beoordeeld door de provincie. Hierbij kan de GGD om advies worden gevraagd.

 • Wat zijn de maatregelen om de risico’s voor de volksgezondheid weg te nemen?

  Voordat we bepalen of er zich een gevaar voor de volksgezondheid voordoet, kijken we allereerst naar het gebruik van de bodem. Als het gebruik risico’s oplevert, moeten we wat doen aan de vervuilde grond. Per situatie beoordeelt de provincie welke maatregelen hiervoor nodig zijn en wie deze moet nemen. Maatregelen kunnen bijvoorbeeld bestaan uit:

  • het verwijderen van de schadelijke stoffen;
  • het aanbrengen van een verharding; 
  • gebruiksbeperkingen opleggen (zoals het niet eten van groenten uit eigen tuin). 
 • Welke andere gevaren kan bodemverontreiniging met zich meebrengen?

  Bodemverontreiniging kan niet alleen invloed hebben op de volksgezondheid, er kunnen zich ook andere risico's voordoen: 

  • Ecologische risico’s: een vervuilde bodem kan een gevaar zijn voor dieren en planten.
  • Verspreidingsrisico’s: schadelijke stoffen kunnen zich via het grondwater verder verspreiden en een risico vormen voor bijvoorbeeld de drinkwaterwinning.

  Hoewel we al een aantal jaren bezig zijn met het saneren van vervuilde bodems, is er in het Bodemconvenant landelijk afgesproken vanaf 2011 te inventariseren welke locaties we nog verder moeten aanpakken.