Overzicht spoedlocaties

De laatste twintig jaar hebben wij veel vervuilde bodems gesaneerd. Toch zijn er nog steeds locaties waar bodemverontreiniging een risico kan vormen voor mens, plant of dier. De overheid vindt het belangrijk dat de resterende locaties aangepakt worden. Daarom is er in 2009 het convenant Bodemontwikkelingsbeleid en aanpak spoedlocaties 2010-2015 getekend tussen het Rijk, het Interprovinciaal Overleg (IPO), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Unie van Waterschappen (UvW), waarin de afspraken hierover zijn vastgelegd. In 2015 is tussen dezelfde partijen het Bodemconvenant Bodem en Ondergrond 2016-2020 ondertekend.

Spoedlocaties in de provincie Groningen

In de provincie zijn wij druk bezig met het saneren van bodems met schadelijke stoffen die risico’s kunnen opleveren voor de volksgezondheid voor verspreiding naar het grondwater of risico's kunnen vormen voor de ecologie. De gemeente Groningen valt daarbuiten, omdat zij zelf verantwoordelijk is voor de locaties binnen haar grenzen.

Landelijk is afgesproken om de plaatsen met ernstige bodemverontreiniging, waarvan de risico’s nog niet, of nog niet geheel zijn weggenomen maar wel beheerst zijn met tijdelijke beveiligingsmaatregelen, in één overzicht (PDF PDF-bestand, 149 KB) bij elkaar te zetten. Het overzicht van de provincie Groningen is gemaakt op basis van de informatie die nu bekend is.

Hoe nu verder?

Eind 2015 zijn alle spoedlocaties met mogelijke risico's voor de volksgezondheid, de zogenaamde humane risico's, aangepakt volgens de landelijke afspraken in het convenant Bodemontwikkelingsbeleid en aanpak spoedlocaties (2010-2015). Hiermee is de doelstelling van dit convenant gehaald.
Eventuele (nieuwe) humane spoedlocaties waar de risico’s nog niet zijn beheerst, worden in de periode 2016-2020 aangepakt. We streven ernaar dat deze humane locaties eind 2016 zijn aangepakt

De overige spoedlocaties met verspreidingsrisico’s en ecologische risico’s zijn volgens de afspraken in het convenant Bodemontwikkelingsbeleid en aanpak spoedlocaties 2010-2015 in kaart gebracht. Deze spoedlocaties worden aangepakt in de periode tot en met 2020 zoals is afgesproken in het Bodemconvenant Bodem en Ondergrond 2016-2020. Verschillende locaties worden nu al gesaneerd.

Toelichting en meer informatie

Voor specifieke vragen kunt u contact opnemen met de heer A. Huinder, afdeling Omgeving en Milieu, provincie Groningen: telefoon 050 - 316 47 66 of e-mail a.b.huinder@provinciegroningen.nl.

Informatie over landelijke afspraken bij de aanpak van spoedlocaties vindt u op de website van Rijkswaterstaat Leefomgeving.