Bodemsanering

Bodemsanering is het aanpakken van en verwijderen van bodemverontreiniging, zodat bij het huidige of toekomstige gebruik geen risico's meer aanwezig zijn voor mens en milieu.

Saneren

Saneren kan op verschillende manieren:

  • maatregelen nemen tegen verspreiding van of contact met verontreiniging, door bijvoorbeeld het plaatsen van damwanden of het aanbrengen van een afdeklaag;
  • stimuleren van de natuurlijke afbraak van de verontreiniging, door bijvoorbeeld het stimuleren van in de grond aanwezige bacteriën of het inspuiten van (voedings)stoffen of zuurstof;
  • afgraven van verontreiniging en afvoeren van verontreinigde grond.

Wettelijke taak

Als bevoegd gezag controleert de provincie of bodemsaneringen in de provincie correct worden uitgevoerd (Wet bodembescherming). Als uit onderzoek blijkt dat een locatie gesaneerd moet worden, moet de provincie instemmen met het saneringsplan en later met het evaluatieverslag van de sanering en het nazorgplan. Deze instemmingen legt de provincie vast in beschikkingen.

De beschikkingen worden bekend gemaakt via bekendmakingen. Meer informatie en formulieren vindt u bij bodemverontreiniging in het Loket
Uitgebreide informatie over het beheren en saneren van verontreinigde locaties kunt u vinden in het Meerjarenprogramma Bodem & Ondergrond 2015-2019 (PDF PDF-bestand, 846 KB).

Downloads