Bodemonderzoek

Onderzoek van grond en grondwater

Wat houdt een bodemonderzoek in?

In een bodemonderzoek worden de grond en het grondwater op een bepaalde locatie onderzocht. Bodemonderzoek is noodzakelijk bij bijvoorbeeld een aanvraag van een bouw- of milieuvergunning. Het gaat in eerste instantie altijd om een verkennend bodemonderzoek. Een verkennend bodemonderzoek bevat de volgende stappen:

  • historisch onderzoek
  • het nemen en analyseren van grondmonsters
  • het nemen en analyseren van grondwatermonsters

Nader onderzoek

Als bij een bodemonderzoek een verontreiniging wordt aangetroffen, dan volgt een nader onderzoek om de ernst en spoedeisendheid van de verontreiniging vast te stellen. De provincie (Gedeputeerde Staten) is bevoegd gezag. Wij stellen op basis van het nader bodemonderzoek vast of er sprake is van een geval van ernstige verontreiniging, of spoedige sanering noodzakelijk is en wanneer en hoe gesaneerd moet worden.

De gevallen van ernstige verontreiniging vindt u bij de bekendmakingen. Meer informatie over dit onderwerp kunt u vinden onder wet- en regelgeving.

Projecten bodemonderzoek

Naast het beoordelen van onderzoeken, doen wij ook zelf onderzoek naar bodemverontreinigingen in de provincie Groningen. Dit gebeurt in een aantal projecten, zoals 'aanpak werkvoorraad' , 'NASTORT' en het asbestsignaleringsonderzoek.

Aanpak werkvoorraad

Het project 'aanpak werkvoorraad' onderzoekt alle geïnventariseerde gevallen van mogelijk ernstige bodemverontreiniging in de provincie. Het doel is om de locaties met de meest spoedeisende problemen op te sporen. Deze verontreinigingen moeten voor 2015 zijn aangepakt.

NASTORT

In het project 'NASTORT' brengt de provincie de aard, omvang en mogelijke risico's van bodemverontreiniging rondom voormalige stortplaatsen nader in beeld.

Asbestsignaleringsonderzoek

In het asbestsignaleringsonderzoek is een inventarisatie gemaakt van locaties waar bodemverontreiniging met asbest is aangetroffen. Bovendien zijn locaties in kaart gebracht waar mogelijk asbesthoudend puin is gebruikt voor verharding van paden en wegen.

Bodemonderzoek bij u in de buurt?

De bodemonderzoeken die in de provincie zijn verricht, zijn te vinden op de bodeminformatiekaart. Dus ook die bij u in de buurt. Meer informatie hierover kunt u vinden op de pagina 'Bodeminformatie' op deze site. Hier vindt u ook de bodemkaart.