Actieplan wegverkeerslawaai

De provincie is van plan geluidsreducerend asfalt aan te brengen op delen van provinciale wegen die meer geluid veroorzaken dan gemiddeld 62 decibel per jaar bij woningen die langs deze wegen liggen en waarvan het wegdek in de planperiode van medio 2018 tot medio 2023 wordt vervangen. Hierbij gaat het om ongeveer 1,8 km van de N355 in Grijpskerk. Verder gaat het om wegen waarvan het asfalt binnen de periode 2013-2018 wordt vervangen en waar in de voorgaande actieplannen (1e en 2e tranche) geluidsreducerend wegdek is gepland.   

Geluidhinder

De provincie heeft ongeveer 509 kilometer weg in eigendom en beheer. Het verkeer op de provinciale wegen kan geluidhinder veroorzaken. Wij voelen ons hier verantwoordelijk voor. Bij aanleg en reconstructie van onze wegen passen wij de Wet geluidhinder toe. Hierdoor zorgen we ervoor dat de geluidhinder niet hoger wordt dan de normen van die wet. Wanneer langs onze wegen woningen worden ingepast, dienen gemeenten de Wet geluidhinder toe te passen.

Geluidsreducerend asfalt

Door groei van het verkeer kunnen na verloop van tijd hogere geluidsbelastingen ontstaan dan bij toepassing van de Wet geluidhinder was voorzien. Voor woningen en andere geluidgevoelige objecten met een geluidbelasting boven een door ons vastgestelde grens (de plandrempel), springen wij hier met de vijfjaarlijkse actieplannen op in met het aanbrengen van geluidreducerend asfalt. Hierdoor verbetert het woon‐ en leefklimaat.

Gedeputeerde Staten van Groningen hebben op 3 juli 2018 het Actieplan wegverkeerslawaai provincie Groningen 3e tranche (PDF PDF-bestand, 3 MB) vastgesteld.