Water, milieu en veiligheid

Groningen is een relatief schone provincie. Dit willen we zo houden. Daarom zijn we actief in het uitvoeren van wettelijke taken en eigen projecten voor een schoon milieu en een veilige omgeving. Bekijk ook het filmpje over onze taken op het gebied van milieu.

Vergunningverlening, toezicht en handhaving

We willen mens, natuur en milieu voldoende bescherming bieden en als dat nodig is het huidige beschermingsniveau verhogen om milieuhinder te verminderen en nieuwe milieuhinder te voorkomen. Deze taak is vastgelegd in de Wet algemene bepalingen Omgevingsrecht (Wabo). Dit betekent dat wij omgevingsvergunningen verlenen voor bepaalde soorten bedrijven, zoals industriële bedrijven en afvalbedrijven. Ook houden wij in de gaten of deze bedrijven de voorschriften in de vergunningen naleven. Als dat nodig is treden we op.

In de beleidsregel Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving 2013-2016  (PDF PDF-bestand, 8 MB)staat hoe we vorm geven aan onze taak. Met de beleidsregel willen we helderheid bieden onder andere aan burgers, bedrijven, gemeenten en natuur- en milieuorganisaties. Het is ook een kader voor de Omgevingsdienst Groningen, die vanaf 1 november 2013 een groot aantal milieutaken voor ons  uitvoert.

Onderwerpen