N355 Zuidhorn - Groningen

De N355 Zuidhorn-Groningen is één van de drukste provinciale wegen in Groningen. Ook is het een van de meest onveilige (provinciale) wegen in Groningen. Op een aantal plekken stroomt het verkeer niet goed door. Ook komen er onveilige verkeerssituaties voor.

Problemen met in- en uitritten en drukte

De wens om de N355 aan te pakken bestaat al lange tijd. In 2006 deden we al onderzoek naar de verkeerssituatie op deze weg. Dit onderzoek hebben we geactualiseerd en daaruit blijkt dat de problemen op de weg nog steeds spelen. Oorzaak daarvan zijn de vele in- en uitritten in combinatie met de grote hoeveelheid verkeer. Het verkeer moet vaak afremmen en weer optrekken. Hierdoor stroomt het verkeer niet goed door. Dit kan ook voor gevaarlijke verkeerssituaties zorgen. Naar verwachting neemt het verkeer de komende jaren nog verder toe en worden de problemen op de N355 daarmee groter.

Parallelweg

Om de doorstroming en veiligheid te verbeteren willen we zo veel mogelijk aansluitingen op de weg opheffen. Dat doen wij door een parallelweg aan te leggen. De parallelweg is ook een goed alternatief voor het langzame (landbouw-)verkeer.

Gefaseerde aanpak

We willen de weg in fasen aanpakken. Dat betekent dat wij de parallelstructuur niet in één keer kunnen aanleggen. Eerst maken we een plan voor het totale wegvak Zuidhorn-Groningen. Vervolgens pakken we de grootste knelpunten aan. Op dit moment weten we nog niet wat de grootste knelpunten zijn, maar waarschijnlijk worden de aansluitingen bij Slaperstil (Zijlvesterweg) en de Gaaikemadijk in de eerste fase meegenomen. Vooruitlopend op de plannen voor de weg tussen Zuidhorn en Groningen, worden in het najaar van 2017 bij de aansluiting Slaperstil (Zijlvesterweg) tijdelijk verkeerslichten geplaatst.

Meedenken

Om de parallelstructuur zo goed mogelijk in te passen, willen wij belanghebbenden en bewoners bij het ontwerp- en onderzoeksproces betrekken. Wij vragen belanghebbenden om hun belangen aan ons mee te geven en om ideeën of oplossingen aan te dragen. Hiervoor houden wij werksessies en keukentafelgesprekken. Op deze manier hopen wij tot een zo goed mogelijke oplossing (en inpassing) te komen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met dhr. T. Bonder, e-mail t.bonder@provinciegroningen.nl.

Globale planning

Najaar 2016Inloopbijeenkomst voor de omgeving (start planfase)
Najaar 2016 - najaar 2017Onderzoek: samen met omgeving de gekozen oplossingsrichting uitwerken (zie ook voordracht 03/2015 (PDF PDF-bestand, 248 KB))
Najaar 2017Inloopbijeenkomst: presenteren van de resultaten aan de omgeving en de mogelijkheid om hierop te reageren
Najaar 2017Verwerken van alle reacties en mogelijke aanpassing plan
Voorjaar 2018Provinciale Staten besluiten over vervolg

Planning onder voorbehoud.

Downloads

Foto N355
N355 (Friesestraatweg)