Proef met tijdelijk hoger waterpeil Lauwersmeer

Om te voorkomen dat de leefgebieden voor de Natura 2000 vogelsoorten in het Lauwersmeer verdwijnen zijn maatregelen noodzakelijk. Voor bijvoorbeeld roerdomp en porseleinhoen is het belangrijk om sterke rietkragen te behouden. Voor rietzanger en blauwborst is naast het riet open ruimte van belang. En voor kluut en bontbekplevier zijn slikkige platen belangrijk om voldoende voedsel te kunnen vinden.

Rietproef

Door in het voorjaar het water op een hoger peil vast te houden, verwachten we de leefgebieden voor deze soorten te verbeteren. Door een tijdelijk hoger peil, worden de rietkragen steviger en de openheid groter. Of dat echt zo gaat werken in de praktijk, gaan we onderzoeken. Gedurende twee opeenvolgende jaren willen we het water maximaal 41 centimeter hoger vasthouden dan het huidige streefpeil van 0,93 meter onder NAP. Dat gebeurt elk jaar 6 tot 8 weken in het voorjaar (februari - april). In deze twee jaar gaan we de effecten onderzoeken op:

  • de verschillende leefgebieden
  • specifieke soorten als kuifeend en brilduiker
  • waterplanten als schedefonteinkruid
  • waterkwaliteit
  • vismigratie

In een film leggen we uit wat precies gaan doen en welke effecten we verwachten.

Waterveiligheid

De waterveiligheid in het gebied staat hierbij altijd voorop. Het waterschap Noorderzijlvest is verantwoordelijk voor de waterveiligheid. Voorwaarde van het waterschap is dat de omwonenden ook tijdens de proef veilig blijven tegen het water. Dat kan ook. Hogere waterstanden komen ook nu al regelmatig voor. Het komt zelfs regelmatig boven de waterstand van de voorgestelde proef. Aan de hand van meerdaagse weersvoorspellingen ziet het waterschap regen of droge perioden aankomen. Het waterschap anticipeert daarop. In dit filmpje kunt u zien hoe dit in zijn werk gaat als er regen wordt verwacht.

Schade voorkomen

Vanzelfsprekend willen we schade voorkomen. In de periode van het opstellen van het beheerplan, zijn er van verschillende kanten zorgen geuit over mogelijke schades die zouden kunnen ontstaan. We hebben daar oog voor.

Voor de start van de proef laten we de situatie in beeld brengen. Hoe bijvoorbeeld oevers of steigers erbij liggen. Ook wordt bij recreatie/agrarische bedrijven in de regio die problemen verwachten een nulmeting gedaan voor de aanvraag van de watervergunning. Mocht blijken dat er schade is ontstaan als gevolg van de proef, dan vergoeden we deze schade. Wie meent schade te hebben als gevolg van de proef kan zich melden bij de provincie Groningen. Dit geldt voor iedereen, ook als er geen nulmeting is verricht.

Resultaten proef

Met de resultaten van al deze onderzoeken gaan we samen met mensen uit het gebied bepalen wat voor de lange termijn een geschikte manier van beheren is, zodat we de unieke natuur kunnen behouden.