Rietproef Lauwersmeer

De actuele stand van zaken in dit Natura 2000-gebied

De natuur beleven, gebruiken en beschermen. Daar draait het om in de Natura 2000-gebieden. Nederland telt 160 van deze gebieden. Eén daarvan is het Lauwersmeer. Voor dit gebied is afgesproken dat in de komende jaren een aantal vogelsoorten moet worden beschermd, zoals de grauwe kiekendief. Na 2021 moet het aantal vogels van deze soorten toenemen. Daarom is een beheerplan (PDF PDF-bestand, 14 MB) opgesteld (maart 2016) met een looptijd van zes jaar. Het plan heeft daarvoor ter inzage gelegen. De reacties daarop zijn in augustus 2015 beantwoord (PDF PDF-bestand, 540 KB).

Wie is verantwoordelijk?

Het Rijk heeft beheerplan vastgesteld, maar de uitvoering ervan is in handen van de provincies Groningen - die het project leidt - en Fryslân. De waterschappen zijn verantwoordelijk voor het waterbeheer, Staatsbosbeheer is beheerder van het gebied en de gemeenten hebben een adviserende rol.

Wat houdt het Beheerplan N2000 Lauwersmeer in?

In het beheerplan staat hoe we de natuur in het  Lauwersmeer willen versterken. Dit gebeurt door de verschraling tegen te gaan en het gebied open te houden (verbossing tegen gaan). Hierdoor maken we het gebied  ook mooier en aantrekkelijker als recreatiegebied. De natuurdoelen voor het Lauwersmeer zijn:

  1. Voldoende vitaal rietmoeras creëren om minimaal de doelsoorten in stand te houden.
  2. In stand houden en ontwikkelen van gebieden waar vogels komen om voedsel te zoeken.
  3. Het Lauwersmeergebied als schakel tussen het Lauwersmeer en natuurgebieden in de provincie versterken.

Onderdeel van het plan is de rietproef, het onderzoek of een aantal weken meer water vasthouden in het voorjaar voldoende is om de natuur in stand te houden. Met behoud van voldoende ruimte voor recreatie en andere functies, zoals de visserij en de beroepsvaart. Het is de bedoeling de rietproef in het voorjaar van 2019 uit te voeren.

Pagina's