Zuidlaardermeer-Midden-Groningen

Natuurgebieden rond het Zuidlaardermeer en het natuurgebied Midden-Groningen met elkaar verbinden

De robuuste ecologische verbindingszone Zuidlaardermeer - Midden-Groningen is een belangrijke schakel in een grotere verbindingszone, de 'Natte As'. De provincies moeten van het Rijk deze as van de Zeeuwse Delta naar de Dollard aanleggen. Bij Meerstad moet het Natura 2000 gebied rondom het Zuidlaardermeer verbonden worden met het natuurgebied in Midden-Groningen.

Waarom deze verbindingszone?

Door het gebied lopen nu een snelweg (A7), een spoorlijn (Groningen-Nieuweschans) en een vaarwater (Winschoterdiep). Deze zullen passeerbaar worden gemaakt voor dieren. De verbindingszone zal bestaan uit stroken natuur met natte graslanden, watergangen en bosjes. De verbinding zorgt ervoor dat dieren als de otter, bever, ringslang, grote vuurvlinder en blauwborst zich makkelijk kunnen verplaatsen van het ene naar het andere natuurgebied. En dat ze daar eten en rust kunnen vinden. Zo kunnen we de kans op uitsterven verkleinen.

Grote vuurvlinder - foto: De vlinderstichting, Ab Baas
Grote vuurvlinder

Waar komt de route?

De provincie heeft haar keuze voor de meest ideale route bepaald op basis van adviezen van de gebiedscommissies Meerstad en Westerbroek en gesprekken met direct betrokken agrariërs. De gebiedscommissies hebben verschillende routes uitvoerig bestudeerd, uitgewerkt en besproken met direct betrokkenen.

Vergeleken met andere trajecten heeft de route een aantal voordelen:

  • minder gevoelig voor verstoring;
  • minder passages nodig onder wegen;
  • de doorgang onder de A7 is makkelijker te maken;
  • maximaal gebruik maken van bestaande natuurgebieden;
  • zo weinig mogelijk beslag leggen op landbouwgrond in Westerbroek;
  • biedt kansen om de verkaveling van landbouwbedrijven in Meerstad aanzienlijk te verbeteren;
  • is het goedkoopst.

Inrichtingsplan

De volgende stap is het maken van een inrichtingsplan. Daarin worden de details uitgewerkt. Naast natuur krijgen ook recreatie (fietsen en wandelen) en landbouw een plek. Behalve een betere verbinding voor dieren besteedt het plan aandacht aan een betere verbinding tussen het Zuidlaardermeer en Midden-Groningen en Meerstad voor recreanten. Door landbouwpercelen anders te ordenen verbetert de kavelstructuur en sluiten verspreid liggende percelen van landbouwers beter op elkaar aan. We hebben de schetsen voor de inrichting van de verbindingszone Westerbroek inmiddels klaar.