t Roegwold

Grootschalige omvorming van landbouw naar natuur

In Midden-Groningen richten we een gebied van ruim 6300 hectare in. Het gaat om het gebied tussen het Eemskanaal in het noorden, Siddeburen in het oosten, Kolham in het zuiden en Woudbloem in het westen. Dit gebied heeft de naam 't Roegwold gekregen. Bij de herinrichting willen we een duidelijke scheiding aanbrengen tussen landbouw en natuur.

Maatregelen

De herinrichting van Midden-Groningen bestaat uit:

  • de aanleg van 1710 hectare natuurontwikkelingsgebied (Ecologische Hoofdstructuur);
  • een optimale inrichting van het landbouwgebied;
  • een verbetering van de waterbeheersing voor het landbouwgebied en het natuurontwikkelingsgebied;
  • de aanleg van fiets-, wandel, en ruiterpaden;
  • de aanleg van weg- en bermbeplanting en de verbreding van wegbermen;
  • de ontwikkeling van ecologische verbindingszones.

Dannemeer

Onderdeel van de herinrichting van 't Roegwold is het Dannemeer, de belangrijkste schakel voor de natuur. In Dannemeer, dat in november 2014 is afgerond, is veel aandacht voor de recreant. Er zijn verschillende fiets- en wandelmogelijkheden rond en in het gebied.

Haansplassen
Haansplassen in het natuurgebied 't Roegwold

Inrichtingsplan De Haansplassen

Het gebied De Haansplassen gaat er anders uitzien. Dit deelgebied  (PDF PDF-bestand, 275 KB)is de laatste schakel van t Roegwold dat wordt ingericht voor natuur en recreatie. Om te voorkomen dat het gebied ten zuiden van het Schildmeer verdroogt, zijn maatregelen nodig voor een beter waterpeil. De brede sloot die er nu ligt wordt verruimd. Zo ontstaat een meer natuurlijke waterloop van oost naar west. Rondom de waterloop komt een wandelpad van anderhalf tot twee kilometer met een uitkijkplek. De bestaande fietspaden en parkeervoorzieningen worden opgeknapt en krijgen een betere verbinding met De Haansplassen. Het oostelijke deel wordt ook ingericht als ganzenfoerageergebied.
Het waterschap neemt gelijktijdig de zuidrand van het Schildmeer onderhanden. De boezemkade langs het Schildmeer wordt verhoogd en verstevigd en er komt een natuurvriendelijke oever langs deze kade. Bovendien wordt er gebaggerd in delen van het Schildmeer voor de watersport. Door samen te werken kunnen de Landinrichtingscommissie en het  waterschap kosten besparen. De werkzaamheden beginnen voor de zomer van 2015.

Wie voeren het plan uit?

De Landinrichtingscommissie Midden-Groningen en Prolander (voorheen de Dienst Landelijk Gebied) voeren het inrichtingsplan voor ons uit. Dat doen zij samen met ons en met diverse andere betrokken partijen waaronder de gemeente Slochteren en het waterschap Hunze en Aa’s. Het geld voor het project komt uit het Programma Landelijk Gebied. Aan sommige delen van het plan betalen Europese fondsen, het Waddenfonds, en Regiopark Groningen-Assen mee. Ook de gemeente Slochteren en het waterschap investeren in de nieuwe inrichting van 't Roegwold.

Meer informatie

Heeft u vragen over de herinrichting van Midden-Groningen? Neem dan contact op met Evert Roels, afdeling Landelijk Gebied en Water, telefoonnummer 050 - 316 45 37, e-mail e.j.w.roels@provinciegroningen.nl.

Downloads