Zonneparken

De provincie Groningen geeft ruimte aan initiatieven om zonneparken aan te leggen. Deze zonneparken worden ontwikkeld met aandacht voor het landschap en maatschappelijke betrokkenheid. Hiermee wil de provincie de overgang naar het gebruik van duurzame energiebronnen versnellen. 

Regels voor aanleg zonnepark

In de Omgevingsvisie 2016-2019 is nieuw beleid voor zonneparken opgenomen. In de Omgevingsverordening (artikel 2.42.1, artikel 2.42.2 en artikel 2.42.3) zijn regels opgesteld voor de aanleg van zonneparken. Met het ministerie van Economische Zaken hebben we afgesproken om ook grote projecten voor zonneparken waarvoor de Rijkscoördinatieregeling geldt, in onze provincie te begeleiden.

Inpassing en locatiekeuze

Gemeenten gaan over de inpassing van zonneparken in het stedelijk gebied. In het buitengebied begeleidt de provincie meestal de locatiekeuze en de landschappelijke inpassing. We streven daarbij naar locaties bij bestaand stedelijk gebied en we kijken of het zonnepark past in de omgeving. Los in het buitengebied kunnen alleen zonneparken worden aangelegd op locaties die door ons worden aangewezen op basis van een integrale gebiedsvisie van een gemeente.

Maatwerk

Voor de aanleg van een zonnepark in het buitengebied is een omgevingsvergunning van de gemeente nodig die afwijkt van het bestemmingsplan voor maximaal 30 jaar. Initiatiefnemers van zonneparken melden zich in eerste instantie bij de gemeente. Als een voorstel kansrijk is, wordt het project voor locatiekeuze en ontwerp door een deskundige van de gemeente of de provincie begeleid. Waar in deze maatwerkbenadering op wordt gelet, leest u in de ‘Handreiking locatiekeuze en ontwerp zonneparken’ onderaan deze pagina.

Ecologie

Zonneparken hebben in meer of mindere mate impact op het ecosysteem op en rondom het zonnepark. Afhankelijk van de situatie en het ontwerp kan een zonnepark een positieve bijdrage leveren aan de biodiversiteit op een plek. Samen met de gemeente en de initiatiefnemer gaan wij op zoek naar natuurwinst. Bijvoorbeeld met een goede landschappelijke inpassing, de juiste mix aan plantensoorten, afgestemd maai- of begrazingsbeheer en door te spelen met de afstand tussen panelen kan een betere leefomgeving worden gecreëerd voor planten en dieren.

Maatschappelijk draagvlak en participatie

Wij vinden betrokkenheid van omwonenden bij zonneparken belangrijk. Bij elk plan voor een zonnepark moet worden aangegeven wat de mogelijkheden voor omwonenden zijn om te participeren in de ontwikkeling (proces participatie) en opbrengst (financiële participatie) van het zonnepark. 

Stand van zaken

Om een beeld te krijgen waar zonneparken zijn gerealiseerd, voor welke zonneparken een vergunning is verleend of voor welke zonneparken een vergunningaanvraag loopt kunt u de energiekansenkaart van de provincie Groningen raadplegen. Door in de kaart op een zonnepark te klikken, krijgt u informatie te zien over het project. Dit overzicht wordt voortdurend bijgesteld en is niet uitputtend. Projecten waar de provincie geen betrokkenheid bij heeft zijn niet altijd bij ons bekend. 

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rob Appels, projectleider ruimtelijke ordening en zonne-energie, e-mail r.appels@provinciegroningen.nl.
Volg voor de laatste ontwikkelingen www.facebook.com/energieingroningen.

 

 

Downloads