Zonneparken

De provincie Groningen geeft ruimte aan initiatieven om zonneparken aan te leggen. Deze zonneparken worden ontwikkeld met aandacht voor het landschap en maatschappelijke betrokkenheid. Hiermee wil de provincie de overgang naar het gebruik van duurzame energiebronnen versnellen.

Regels voor aanleg zonnepark

In de Omgevingsvisie 2016-2019 is nieuw beleid voor zonneparken opgenomen. In de Omgevingsverordening zijn regels opgesteld voor de aanleg van zonneparken.

Inpassing en locatiekeuze

Gemeenten gaan over de inpassing van zonneparken in het stedelijk gebied. In het buitengebied begeleidt de provincie meestal de locatiekeuze en de landschappelijke inpassing. We streven daarbij naar locaties bij bestaand stedelijk gebied en we kijken of het zonnepark past in de omgeving. Los in het buitengebied kunnen alleen zonneparken worden aangelegd op locaties die door ons worden aangewezen op basis van een integrale gebiedsvisie van een gemeente.

Maatwerk

Voor de aanleg van een zonnepark in het buitengebied is een omgevingsvergunning van de gemeente nodig die afwijkt van het bestemmingsplan voor maximaal 30 jaar. Initiatiefnemers van zonneparken melden zich in eerste instantie bij de gemeente. Als een voorstel kansrijk is, wordt het project voor locatiekeuze en ontwerp door een deskundige van de gemeente of de provincie begeleid. Waar in deze maatwerkbenadering op wordt gelet, leest u in de ‘Handreiking locatiekeuze en ontwerp zonneparken’ onderaan deze pagina.

Maatschappelijk draagvlak en participatie

Wij vinden betrokkenheid van omwonenden bij zonneparken belangrijk. Bij elk plan voor een zonnepark moet worden aangegeven wat de mogelijkheden voor omwonenden zijn om te participeren in de ontwikkeling en opbrengst van het zonnepark. 

Stand van zaken

Eind 2016 zijn er al meerdere vergunningen verleend voor grote en kleine zonneparken. Zo zijn er voor meer dan 200 hectare zonneparkenvergunningen verleend door gemeenten in samenwerking met de provincie. Met het ministerie van Economische Zaken hebben we afgesproken om ook grote projecten voor zonneparken waarvoor de Rijkscoördinatieregeling geldt, in onze provincie te begeleiden.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Hotze Hofstra, projectleider ruimtelijke ordening en zonne-energie, e-mail h.hofstra@provinciegroningen.nl.
Volg voor de laatste ontwikkelingen www.facebook.com/energieingroningen.

Documenten over de aanleg van zonneparken in de provincie Groningen