Locaties windparken

Windpark N33

Het windpark N33 is een project van boven de 100 MW  valt daarmee onder de bevoegdheid van het Rijk. Omdat het Rijk een nieuwe (zesde) variant aan de lopende procedure heeft toegevoegd, heeft er een aanvullende Notitie Reikwijdte en Detailniveau (PDF PDF-bestand, 4 MB)  ter inzage gelegen. We hebben als provincie hier een zienswijze (PDF PDF-bestand, 1003 KB) op ingediend. We hebben aan het Rijk gevraagd om uitstel van de procedure, zodat we in samenspraak met de betrokken gemeenten (Veendam, Menterwolde en Oldambt) een variant kunnen ontwikkelen, die op meer draagvlak kan rekenen dan de huidige zes varianten. Helaas geeft het Rijk ons daar geen ruimte voor. We hebben daarom besloten geen voorkeur uit te spreken voor en locatie en de keuze aan het Rijk te laten.

Op 8 oktober 2015 heeft het Rijk een voorbereidingsbesluit genomen voor het windpark N33. 

Windpark Eemshaven

Op het bedrijventerrein Eemshaven en in de Emmapolder zijn in de afgelopen tien jaar 88 turbines gebouwd met een vermogen van 3 MW per turbine. In 2012 werden bij de Eemshaven twee nieuwe turbines gebouwd met een vermogen van 6 MW per turbine. Het totale vermogen van dit windpark is 276 megawatt en het is daarmee op dit moment het grootste draaiende windpark op land in Nederland.

De provincie heeft met de herziening van de omgevingsverordening een aanvullend gebied voor windenergie aangewezen voor een deel van de extra taakstelling van 105,5 MW. Dit gebied (PDF PDF-bestand, 456 KB) ligt ten westen van de Eemshaven en bevat ook een testveld, voor het certificeren van prototype offshore windturbines en het uitvoeren van langjarig onderzoek naar de effecten van de zuiging die ontstaat in de lucht door de beweging van de windturbines (het zog-effect). Daarnaast is er een deel ten zuiden van de Eemshaven aangewezen, maar is ook een deel uit de verordening gehaald om het dorp Oudeschip niet aan twee kanten in te sluiten met windturbines.

Windpark Delfzijl

In het aangewezen zoekgebied bij Delfzijl is al een windpark gerealiseerd van 35 turbines met een vermogen van 2 à 2,3 MW per turbine. In 2011 zijn de vergunningen voor het windpark op de Schermdijk, Pier van Oterdum en de Oterdumer Driehoek vastgesteld. De ontwikkelaar is gereed met de bouw van dit windpark met een vermogen van ruim 60 MW. Op dit moment is de provincie samen met de gemeente Delfzijl en Groningen Seaports in overleg over de mogelijkheden van plaatsing van turbines op het bedrijventerrein Oosterhorn. Hiervoor loopt een bestemmingsplanprocedure, waarin de ontwikkeling van windenergie meeloopt.

Ook wordt gekeken naar de mogelijkheden voor een uitbreiding van het bestaande windpark in de zuidpunt van het gebied, dat in het Provinciaal Omgevingsplan staat aangewezen. Daarnaast heeft de provincie met de herziening van de omgevingsverordening een gebied ten westen van het bestaande windpark Delfzijl aangewezen als onderdeel van de extra taakstelling van 105,5 MW. Dit is het gebied Geefsweer (PDF PDF-bestand, 501 KB).

Windenergiegebied Delfzijl
De windenergiegebieden in de Eemshaven en Delfzijl

Downloads