Tijdelijke regeling extra ondersteuning door St. Provinciaal Groninger Studiefonds (SPGS) i.h.k.v. corona

Aanleiding

De coronamaatregelen treffen leerlingen uit minima gezinnen soms onevenredig hard. Deze leerlingen kunnen op achterstand raken door hun thuissituatie (bv. door gebrekkige wifi) of omdat extra onderwijs/huiswerkbegeleiding om financiële redenen niet mogelijk is. Het Studiefonds wil deze ongelijkheid enigszins verzachten en deze leerlingen, d.m.v. deze tijdelijke regeling, de mogelijkheid op extra ondersteuning bieden.

Het aanbod

De SPGS stelt daarom een maximaal budget beschikbaar van € 100.000, voor hieronder beschreven ondersteuning. Hierbij geldt: op = op. Deze regeling wordt per direct opengesteld, en loopt t/m 31 december 2021.

De voorwaarden

Met deze regeling ondersteunt de SPGS leerlingen in de provincie Groningen uit het VO en het MBO die jonger zijn dan 18 jaar. De scholen in de gemeente Groningen komen niet in aanmerking, omdat deze gemeente niet meedoet met het Studiefonds.

De regeling is enkel bedoeld voor leerlingen uit gezinnen die moeten rondkomen van een minimum inkomen.

Scholen in de regio doen in bulk een aanvraag voor het aantal leerlingen waarvan zij weten dat die in aanmerking komen en die deze extra ondersteuning nodig hebben. De SPGS schenkt de school daarmee het vertrouwen dat zij zicht hebben op deze leerlingen. De uitvoering en het beschikbaar stellen van middelen aan leerlingen komt daarmee in handen van school.

De SPGS sluit zich dus aan bij de werkwijze van school, wat betreft de huiswerkbegeleiding. School kan deze begeleiding bieden via haar eigen 'buddy systeem' (waarbij oudere leerlingen de jongere ondersteunen) of ze biedt de extra begeleiding op een andere manier aan.

Aangevraagd kan worden:

  • Vergoeding van een wifi-versterker, tot maximaal € 75
  • Vergoeding voor huiswerkbegeleiding tot een maximum bedrag van € 200 per leerling.

Vergoeding geschiedt op basis van de werkelijke kosten. De school dient hier bij de aanvraag een inschatting van te maken, en de aanvraag daarop te baseren.

Per leerling kan voor extra begeleiding slechts eenmaal een aanvraag worden gedaan.

Aanvullend geldt voor de wifi-versterkers dat deze alleen aangevraagd kunnen worden tijdens een lockdown situatie, dus zolang de lessen online plaatsvinden en er geen fysiek onderwijs wordt gegeven.

Aanvragen kunnen door scholen rechtstreeks worden ingediend via: studiefonds@provinciegroningen.nl. Het aangevraagde subsidiebedrag wordt direct volledig (100%) beschikt, uitbetaald en vastgesteld.