Flexibel budget Groningers in beweging

Hebt u een idee of initiatief dat bijdraagt aan de gezondheid van Groningers? Is het plan vernieuwend en krijgt u met dit plan niet-actieve Groningers, ouderen, jongeren en/of kwetsbare groepen in beweging? Dan kunt u een aanvraag indienen bij het Flexibel budget Groningers in beweging.

Aanvraagperiode

Een aanvraag indienen is niet meer mogelijk.

Beschikbaar budget

Er is op dit moment geen budget beschikbaar.

Voor wie?

Organisaties, gemeenten, stichtingen en zelfstandigen.

Voorwaarden

 • Het idee of initiatief krijgt niet-actieve Groningers, ouderen, jongeren en/of kwetsbare groepen in beweging en verbetert daardoor de gezondheid van de deelnemers.
 • Het idee of initiatief is vernieuwend en een aanvulling op het bestaande aanbod in de provincie Groningen.
 • Het idee of initiatief heeft regionaal bereik en er is sprake van regionale samenwerking.
 • Een idee of initiatief dat aandacht heeft voor het vervolg, of verdere uitrol, heeft de voorkeur.
 • Minimaal één andere organisatie betaalt mee aan het idee of initiatief.
 • Het minimale subsidiebedrag per aanvraag is € 5.000.

Voor de volledige voorwaarden van deze subsidie verwijzen wij naar het Uitvoeringsprogramma Sport en beweegvisie onder Relevante documenten.

Geen subsidie

 • structurele activiteiten;
 • exploitatiekosten en investeringen in gebouwen en materialen;
 • festiviteiten van organisaties;
 • sportevenementen;
 • initiatieven die vallen onder onze regeling 'Sportevenementen' (side-events/activiteiten bij sportevenementen);
 • initiatieven die vallen onder onze regeling 'Bewegen in de openbare ruimte';
 • initiatieven die uitvoering geven aan gemeentelijke/lokale taken.

Procedure

U kunt de subsidie per mail of per post aanvragen. U dient de aanvraag vóór de start van de activiteit in via subsidies@provinciegroningen.nl of bij

College van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen
Postbus 610
9700 AP Groningen

We vragen u de volgende gegevens mee te sturen: 

 • naam, adres, woonplaats en IBAN-rekeningnummer
 • projectplan (een beschrijving van het initiatief)
 • begroting (voorlopige berekening van inkomsten en uitgaven van het initiatief)
 • bereik (hoeveel mensen worden bereikt met het initiatief)
 • de verwachte resultaten aan het eind van het initiatief

U krijgt direct na uw aanvraag een ontvangstbevestiging per e-mail. We bekijken of uw aanvraag past bij de voorwaarden voor deze subsidie en bij de algemene subsidievoorwaarden. Binnen 8 weken beslissen we over uw aanvraag. Hiervan krijgt u schriftelijk bericht. Als wij positief over uw aanvraag besluiten krijgt u binnen enkele weken een voorschot uitbetaald.

Na afronding van uw activiteiten stuurt u de provincie een verslag en een 'aanvraag tot vaststelling van de subsidie'. Dit moet schriftelijk. Bij ons subsidiebesluit vermelden we welke stukken u mee moet sturen.

Als we de gegevens ontvangen hebben nemen wij een besluit over het definitieve subsidiebedrag. U ontvangt hierover schriftelijk bericht. Wij maken het vastgestelde bedrag zo snel mogelijk naar u over. In de afrekening verrekenen we het voorschot.

Het kan ook zijn dat u geld moet teruggeven. Bijvoorbeeld omdat de activiteit minder geld heeft gekost dan u had begroot.

Ons besluit kan ook inhouden dat we de subsidie volledig intrekken. Dat gebeurt als blijkt dat u zich niet (helemaal) hebt gehouden aan de subsidieverplichtingen. De Wet Bibob biedt ons de mogelijkheid een integriteitsonderzoek te doen.

U kunt bezwaar indienen tegen het besluit. Dat moet binnen 6 weken. Bij 'Bezwaar maken' vindt u een toelichting op de procedure.

Hebt u nog vragen?

Neem contact op met ons Subsidieteam via

Telefoon:  050 - 316 47 00
E-mail:  subsidies@provinciegroningen.nl