Bewegen in de openbare ruimte

Organiseert u een activiteit om mensen in de openbare ruimte in beweging te krijgen? En maakt u bij het activiteitenprogramma gebruik van een buitenlocatie met sport- en speelvoorzieningen? Dan komt u misschien in aanmerking voor subsidie.

AANVRAAG GESLOTEN

U kunt op dit moment geen aanvraag indienen.

Voor wie?

Organisaties en gemeenten.

Voorwaarden

Uw activiteit voldoet aan de voorwaarden onder 1 of aan de voorwaarden onder 2.

1.

 • De activiteit vindt plaats op lokaal niveau. 
 • De activiteit brengt mensen in een openbare ruimte aan het sporten en bewegen.
 • De activiteit wordt mede gefinancierd door de gemeente.
 • Er wordt ook een subsidie of lening verstrekt vanuit het programma 'Uitvoeringsprogramma leefbaarheid' (PDF PDF-bestand, 2 MB), 'Bewonersinitiatieven' of vanuit het 'Accommodatiefonds'.
 • Het betreffen geen kosten voor de harde infrastructuur, zoals beweeg- en speeltoestellen. 

2.

 • De activiteit wordt mede gefinancierd door de gemeente.
 • De activiteit heeft als doel om meer mensen in beweging te krijgen door een aantrekkelijke openbare ruimte, waardoor er uiteindelijk een gezondheidswinst wordt behaald.
 • Per jaar komen er per gemeente maximaal twee projecten in aanmerking voor subsidie.

Voor de volledige voorwaarden van deze subsidie verwijzen wij naar het Uitvoeringsprogramma Sport en beweegvisie onder Relevante documenten.

Procedure

U kunt de subsidie per mail of per post aanvragen. U dient de aanvraag vóór de start van de activiteit in via subsidieadviesloket@provinciegroningen.nl of bij

College van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen
Postbus 610
9700 AP Groningen

We vragen u de volgende gegevens mee te sturen: 

 • naam, adres, woonplaats en IBAN-rekeningnummer
 • projectplan (een beschrijving van het initiatief)
 • begroting (voorlopige berekening van inkomsten en uitgaven van het initiatief)
 • de verwachte resultaten aan het eind van het initiatief

U krijgt direct na uw aanvraag een ontvangstbevestiging per e-mail. We bekijken of uw aanvraag past bij de voorwaarden voor deze subsidie en bij de algemene subsidievoorwaarden. Binnen 8 weken beslissen we over uw aanvraag. Hiervan krijgt u schriftelijk bericht. Als wij positief over uw aanvraag besluiten krijgt u binnen enkele weken een voorschot uitbetaald.

Na afronding van uw activiteiten stuurt u de provincie een verslag en een 'aanvraag tot vaststelling van de subsidie'. Dit moet schriftelijk. Bij ons subsidiebesluit vermelden we welke stukken u mee moet sturen.

Als we de gegevens ontvangen hebben nemen wij een besluit over het definitieve subsidiebedrag. U ontvangt hierover schriftelijk bericht. Wij maken het vastgestelde bedrag zo snel mogelijk naar u over. In de afrekening verrekenen we het voorschot.

Het kan ook zijn dat u geld moet teruggeven. Bijvoorbeeld omdat de activiteit minder geld heeft gekost dan u had begroot.

Ons besluit kan ook inhouden dat we de subsidie volledig intrekken. Dat gebeurt als blijkt dat u zich niet (helemaal) hebt gehouden aan de subsidieverplichtingen. De Wet Bibob biedt ons de mogelijkheid een integriteitsonderzoek te doen.

U kunt bezwaar indienen tegen het besluit. Dat moet binnen 6 weken. Bij 'Bezwaar maken' vindt u een toelichting op de procedure.

Hebt u nog vragen?

Neem contact op met ons subsidieadviesloket via

Telefoon:  050 - 316 47 00
E-mail:  subsidieadviesloket@provinciegroningen.nl