Toeristische themaroutes

Met deze subsidie willen we toeristische themaroutes realiseren. Toeristische themaroutes zijn routes voor fietsers, wandelaars en vaarrecreanten, waarbij een typisch Gronings thema centraal staat en toeristische ondernemers betrokken zijn. Deze routes maken het voor toeristen en recreanten gemakkelijker en aantrekkelijker om de culturele en landschappelijke rijkdom en gastvrijheid van onze provincie te beleven.

Aanvraagperiode

De data voor het indienen van een aanvraag volgen nog.

Beschikbaar budget

Het budget voor 2019 volgt nog.

Voor wie?

Iedereen, bijvoorbeeld bedrijven, organisaties, culturele en landschappelijke instellingen, overheden, particulieren.

Voor wat?

 • De ontwikkeling en realisatie van een toeristische themaroute. Hiermee wordt bedoeld het bedenken, omschrijven en introduceren van een toeristische themaroute, met informatie over de bezienswaardigheden die te maken hebben met het centrale thema.
 • De realisering van nieuwe (of verbetering van bestaande) infrastructurele aankleding, gekoppeld aan de ontwikkeling en realisatie van een toeristische themaroute.
 • De realisering van nieuwe (of verbetering van bestaande) infrastructurele schakels, gekoppeld aan de ontwikkeling en realisatie van een toeristische themaroute.

Voor de uitgebreide voorwaarden verwijzen wij u naar de officiële subsidieregeling Toeristische themaroutes provincie Groningen.

Maximale vergoeding

 • Voor de ontwikkeling en realisatie van een toeristische themaroute maximaal 75% van de totale subsidiabele kosten voor deze activiteit. Voor deze activiteit geldt de eis dat minimaal 25% van de subsidiabele kosten door minimaal twee Groninger toeristische ondernemers wordt bijgedragen in tijd en/of geld.
 • Voor de infrastructurele aankleding en/of infrastructurele schakels - gekoppeld aan de te ontwikkelen en realiseren themaroute - per project maximaal 50% van de totale subsidiabele kosten voor deze activiteiten, tot een maximumbedrag van € 75.000. Hierbij geldt dat subsidie beneden € 25.000 euro niet wordt verstrekt. De totale subsidiabele kosten voor infrastructurele aankleding en/of schakels samen moeten dus minimaal € 50.000 zijn.

Procedure

Om te weten of uw project of activiteit in aanmerking komt voor subsidie, bespreekt u het met een medewerker van de provincie Groningen. Hiervoor hebben wij een concept-aanvraag nodig, die u via het digitale formulier (zie stap 2) kunt mailen naar ons subsidieadviesloket. Het subsidieadviesloket brengt u in contact met de juiste medewerker van het team Toerisme.

Telefoon:  050 - 316 47 00
E-mail:  subsidieadviesloket@provinciegroningen.nl

U kunt de subsidie online aanvragen.

Lever daarbij ook de volgende bijlagen aan:

 • projectplan
 • begroting
 • uittreksel Kamer van Koophandel
 • kopie van toezeggingen overige financiers
 • kopie van benodigde vergunningen
 • als u ondernemer bent: ingevulde en ondertekende de-minimisverklaring  (PDF PDF-bestand, 51 KB)

Aanvraagformulier

U krijgt binnen 2 weken na het indienen van uw aanvraag een schriftelijke ontvangstbevestiging van ons. Subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van volledige subsidieaanvragen, totdat het budget op is. We bekijken of uw aanvraag past bij de voorwaarden voor deze subsidie en bij de algemene subsidievoorwaarden.

Binnen 13 weken na ontvangst van uw volledige aanvraag informeren wij u per brief over ons besluit over uw aanvraag, met een motivatie daarbij. Als u subsidie krijgt, dan staat in deze brief hoeveel subsidie u krijgt en welke voorwaarden daar aan worden gesteld. Kort daarna wordt een voorschot op de subsidie aan u overgemaakt tot maximaal 80% van het totale subsidiebedrag. U kunt dan aan de slag gaan.

Als het project is afgerond, stuurt u uiterlijk 13 weken daarna een inhoudelijk verslag aan de provincie Groningen en een verzoek tot vaststelling van de subsidie, met daarbij de volgende onderdelen in een gestructureerd open formaat en vrij van rechten:

 • Een (digitale link naar) routebeschrijving, inclusief kaart en informatie over het centrale thema en de bezienswaardigheden die daar een relatie mee hebben.
 • Indien van toepassing: een foto van de gebruikte bewegwijzering.
 • Indien van toepassing: foto’s van de gerealiseerde nieuwe, dan wel verbeteringen van de bestaande infrastructurele aankleding of infrastructurele schakels.

Als we de gegevens ontvangen hebben nemen wij een besluit over het definitieve subsidiebedrag. U ontvangt hierover schriftelijk bericht. Normaal gesproken maken wij dan het resterende bedrag van de subsidie aan u over.

Het kan ook zijn dat u geld moet teruggeven. Bijvoorbeeld omdat het project minder geld heeft gekost dan u had begroot.

Ons besluit kan ook inhouden dat we de subsidie volledig intrekken. Bijvoorbeeld als blijkt dat u niet hebt gedaan wat u hebt beloofd. De Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob) biedt ons de mogelijkheid om in bepaalde gevallen een integriteitsonderzoek, te doen.

U kunt bezwaar indienen tegen het definitieve besluit. Dat moet binnen 6 weken. Bij 'Bezwaar maken' vindt u een toelichting op de procedure.

Hebt u nog vragen?

Neem voor meer informatie over deze subsidieregeling contact op met ons subsidieadviesloket via:

Telefoon: 050 - 316 47 00
E-mail: subsidieadviesloket@provinciegroningen.nl