Retailagenda provincie Groningen

Gemeenten en ondernemers kunnen in aanmerking komen voor subsidie om de beleving van winkelgebieden te verbeteren en het ondernemerschap te versterken. Bijvoorbeeld door winkelgebieden compacter maken of de buitenkant van bedrijfspanden op te knappen. De subsidie is bedoeld voor het opstellen of uitvoeren van een visie voor een retailstructuur binnen één gemeente of een retailvisie voor meerdere gemeenten.

Aanvraagperiode

U kunt vanaf 1 september 2018 tot en met 31 december 2020 een aanvraag doen.

Beschikbaar budget

Er is een budget van € 1.125.000 beschikbaar.

Voor wie?

Een gemeente, een samenwerkingsverband van gemeenten of een samenwerkingsverband van ondernemers.

Voorwaarden

 • U krijgt subsidie voor het opstellen van een visie voor een retailstructuur binnen één gemeente (regionaal afgestemde retailvisie) of een retailvisie voor meerdere gemeenten (regionale retailvisie). Kijk voor de voorwaarden waaraan de visie moet voldoen in de officiële regeling artikel 7a.
 • U krijgt subsidie voor het uitvoeren van een regionale (of regionaal afgestemde) retailvisie. Het kan hierbij bijvoorbeeld gaan om de verbetering van de openbare ruimte, een stimuleringsregeling voor verplaatsing van ondernemers, gevelverbetering of vermindering van winkelvloeroppervlak. Kijk voor de voorwaarden waaraan u moet voldoen in de officiële regeling artikel 7b.
 • U krijgt subsidie voor ondersteuning bij marketing en communicatie bij het opstellen of uitvoeren van een retailvisie.
 • U krijgt subsidie voor ondersteuning bij de uitvoering van een retailvisie, bijvoorbeeld wanneer u een centrummanager aanstelt.
 • U krijgt geen subsidie voor aankoop en/of sloop van panden.
 • U krijgt geen subsidie voor exploitatie- en kapitaallasten.
 • U krijgt geen subsidie als u voor dezelfde activiteiten al subsidie uit deze regeling hebt gehad.
 • U krijgt geen subsidie als de werkzaamheden al zijn gestart.

Kijk voor de uitgebreide voorwaarden in de officiële regeling.

Maximale vergoeding

 • Voor het opstellen van een regionale retailvisie kunt een subsidie ontvangen van maximaal 50% van de subsidiabele kosten, tot een maximum van € 30.000.
 • Voor het opstellen van een regionaal afgestemde retailvisie kunt u een subsidie ontvangen van maximaal 40% van de subsidiabele kosten, tot een maximum van € 10.000.
 • Voor het uitvoeren van een regionale retailvisie kunt een subsidie ontvangen van maximaal 50% van de subsidiabele kosten, tot een maximum van € 200.000.
 • Voor het uitvoeren van een regionaal afgestemde retailvisie kunt u een subsidie ontvangen van maximaal 40% van de subsidiabele kosten, tot een maximum € 75.000.

Procedure

U kunt de subsidie aanvragen per post of e-mail. Stuur uw aanvraag per post naar

College van Gedeputeerde Staten van Groningen
Postbus  610
9700 AP Groningen

of per e-mail naar subsidieadviesloket@provinciegroningen.nl

Wij hebben de volgende gegevens van u nodig:

 • organisatie
 • Kvk nummer (indien van toepassing)
 • naam contactpersoon
 • e-mail contactpersoon
 • telefoonnummer contactpersoon
 • bankrekeningnummer van aanvragende organisatie

Gegevens project:

 • projectnaam
 • totale kosten project
 • aanvraag bedrag
 • Aanvraag voor activiteit: een van de 4 onderdelen. Of meerdere, dan aangeven voor welk onderdeel welk bedrag wordt aangevraagd.
 • startdatum project
 • einddatum project
 • projectplan
 • sluitende begroting en dekkingsplan

Binnen 2 weken laten wij per brief weten wanneer u een besluit kunt verwachten. We verdelen de subsidie op volgorde van binnenkomst van volledige subsidieaanvragen. De adviescommissie Subsidieregeling Retailagenda provincie Groningen bekijkt of uw aanvraag past bij de voorwaarden voor deze subsidie en bij de algemene subsidievoorwaarden.

Binnen 13 weken nadat we de volledige subsidieaanvraag binnen hebben beslissen we over uw aanvraag. U ontvangt van ons een brief of de aanvraag is goedgekeurd of afgekeurd.

U kunt bezwaar indienen tegen het besluit. Dat moet binnen 6 weken. Bij 'Bezwaar maken' vindt u een toelichting op de procedure. Als u overweegt een bezwaarschrift in te dienen, stellen we het op prijs als u eerst contact met ons opneemt. Misschien kunnen wij met een toelichting uw bezwaren wegnemen.

In het subsidiebesluit staat of en op welke manier u verantwoording moet afleggen over de activiteiten waarvoor u een subsidie heeft ontvangen.

Als uw activiteit is uitgevoerd nemen wij een besluit over het definitieve subsidiebedrag. U ontvangt hierover schriftelijk bericht.

Ons besluit kan ook inhouden dat u geld moet teruggeven. Bijvoorbeeld omdat de activiteit minder geld heeft gekost dan u had begroot.
Het kan ook betekenen dat we de subsidie volledig intrekken. Dat gebeurt als blijkt dat u zich niet (helemaal) hebt gehouden aan de subsidieverplichtingen. De Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob) biedt ons de mogelijkheid om in bepaalde gevallen een integriteitsonderzoek, te doen.

U kunt bezwaar indienen tegen het definitieve besluit. Dat moet binnen 6 weken. Bij 'Bezwaar maken' vindt u een toelichting op de procedure.

Hebt u nog vragen?

Neem voor meer informatie over deze subsidieregeling contact op met ons Subsidieteam via

Telefoon: 050 - 316 47 00
E-mail: subsidies@provinciegroningen.nl