Natuurinclusieve landbouw

Wilt u graag natuurinclusieve landbouw invoeren in uw bedrijf? Deze subsidieregeling is bedoeld voor bijvoorbeeld maatregelen op het gebied van natuurinclusieve landbouw, verbetering van de verwerking en afzet van natuurinclusieve landbouwproducten of aanschaf van machines die geschikt zijn voor natuurinclusieve landbouw.
 

Aanvraagperiode

U kunt vanaf 14 maart tot en met 31 december 2019 uw aanvraag indienen.

Beschikbaar budget

Er is € 85.000 beschikbaar.

Voor wie?

Kleine, middelgrote en micro-ondernemingen in de landbouwsector.

Voorwaarden

Het gaat om één van de onderstaande activiteiten:

 • Implementatie van één of meerdere van onderstaande punten:
  •  het geheel of gedeeltelijk omschakelen naar strokenteelt;
  •  het verruimen van de vruchtwisseling met minimaal 1 extra teelt;
  •  het gedeeltelijk of geheel omschakelen naar agroforestry;
  •  mengteelten op een geheel of een gedeelte van het areaal;
  •  landschapselementen aanbrengen zoals struweel, overhoekjes, houtwallen, houtsingels, poeltjes of bomen voor schaduwwerking voor vee;
  •  natuurlijk berm- en slootbeheer;
  •  maatregelen die minder chemiegebruik vergen zoals beschreven in het rapport Natuurinclusieve landbouw Oost-Groningen van ANOG en Aequator;
  •  aanplant van bomen voor schaduw voor vee;
  •  kruidenrijk grasland;
  •  niet-kerende grondbewerking of minder diep ploegen, alleen in combinatie met één van de andere bovengenoemde maatregelen.
 • Initiatieven gericht op het verbeteren van verwerking en afzet van natuurinclusieve landbouwproducten gekoppeld aan daadwerkelijke natuurinclusieve productie van gewassen.
  • Een toelichting waarom de voorgenomen activiteit of activiteiten bijdraagt/bijdragen aan natuurinclusieve landbouw en hoe u dit onderdeel gaat maken van uw structurele bedrijfsvoering.
 • Fysieke investeringen die geplaatst of gebruikt worden in de provincie Groningen. Er wordt alleen subsidie verstrekt voor de investeringen die worden genoemd in de bijlage behorende bij deze subsidieregeling, en voor de daarin genoemde subsidiabele activiteiten.

Kijk voor de uitgebreide voorwaarden in de officiële regeling.

Maximale vergoeding

80% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 6000 wordt vergoed.

Procedure

Om te weten of uw project of activiteit geschikt is voor deze subsidie, bespreekt u het project of de activiteit met een medewerker van de provincie Groningen. Samen kijken we of uw project/activiteit voor deze subsidie in aanmerking komt. Ons Subsidieteam brengt u in contact met de juiste medewerker:

Telefoon: 050 - 316 47 00
E-mail: subsidies@provinciegroningen.nl

U kunt online een aanvraag doen.

Wij  hebben de volgende informatie nodig voor uw aanvraag:

 • Projectplan: een heldere omschrijving van het voorgenomen project of de voorgenomen activiteit(en) met het doel, het verwachte resultaat, de doelgroep en hoeveel mensen u denkt te bereiken.
 • Begroting: een overzicht van de kosten en de opbrengsten.
 • Het bedrag dat u bij ons aanvraagt.
 • Een de-minimisverklaring (PDF PDF-bestand, 51 KB)

Aanvraagformulier

 

U krijgt direct na uw aanvraag een ontvangstbevestiging per e-mail. Binnen 2 weken laten we u per brief weten wanneer u een besluit kunt verwachten. We bekijken of uw aanvraag past bij de voorwaarden voor deze subsidie. We verdelen de middelen op basis van volgorde van binnenkomst. U ontvangt van ons een brief of de aanvraag is goedgekeurd of afgekeurd.

Als u het niet eens bent met het besluit kunt u binnen 6 weken na de datum van de brief een bezwaarschrift indienen. Als u overweegt een bezwaarschrift in te dienen, stellen we het op prijs als u eerst contact met ons opneemt. Misschien kan een toelichting van onze kant de bezwaren wegnemen.
Bij 'Bezwaar maken' vindt u een toelichting op de procedure.

Hebt u nog vragen?

Neem voor meer informatie over deze subsidieregeling contact op met ons Subsidieteam via

Telefoon: 050 - 316 47 00
E-mail: subsidies@provinciegroningen.nl